Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

2 december 2015


FNLI: ‘Europees beleid goede basis voor circulaire economie’

Vandaag publiceerde de Europese Commissie het herziene Circular Economy Package. Hierin worden maatregelen aangekondigd om de Europese economie meer circulair te maken: afval wordt grondstof. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is voorzichtig positief over het nieuwe pakket. De Europese Commissie benadrukt terecht dat veel meer duidelijkheid moet worden gecreëerd over de status van reststromen (gaat het om afval of om een bijproduct?) om hoogwaardig (her)gebruik mogelijk te maken. Het is positief dat plantaardige reststromen uit de agrifoodketen die worden verwerkt tot veevoer niet meer beschouwd worden als afval. Deze bepaling zou echter ook moeten gelden voor organische reststromen die een andere nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als materiaal voor de bio-based industrie. Dit maakt hoogwaardig (her)gebruik van deze stoffen veel eenvoudiger.

Het is volgens de FNLI vooral van belang dat het streven naar een circulaire economie ook consistent terugkomt in de handhaving van lidstaten en lokale milieu-inspectiediensten. Dat is helaas geen vanzelfsprekendheid: nog te vaak worden waardevolle organische materialen als afval bestempeld.

Terugdringen voedselverspilling
Op veel van de maatregelen die de Commissie voorstelt, is de Nederlandse agrifoodsector reeds zeer actief, bijvoorbeeld het steeds beter meten en terugdringen van voedselverspilling, waar lidstaten in het Package toe worden opgeroepen. Het is positief dat de EU maatregelen tegen voedselverspilling wil versterken, zowel op Europees als op nationaal niveau, en hierbij naar de gehele agrifoodketen kijkt. De inzet op innovatie is daarbij heel belangrijk, met circulaire economie als een centrale pijler in het Europese innovatieprogramma Horizon 2020.

Verduurzaming verpakkingen en verpakkingsafval
De voorgestelde doelen in de Verpakkingenrichtlijn liggen redelijk in lijn met bestaande Nederlandse hergebruiksprestaties die tot de hoogste in Europa behoren. De Nederlandse prestaties moeten naar onze mening dan ook het Europese niveau bepalen. De FNLI is positief dat alle lidstaten nu aan dezelfde doelen worden gehouden. De FNLI onderstreept het belang van een zo uniform mogelijke meet- en monitoringsmethodiek, zoals de Europese Commissie voorstelt, wat bijdraagt aan een gelijk speelveld binnen de EU. De FNLI heeft echter nog steeds twijfels over de meetmethodiek zelf die moeilijk uitvoerbaar lijkt.

Praktische uitvoerbaarheid
De FNLI vraagt nadrukkelijk aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid van het Circular Economy Package. De geformuleerde doelstellingen vergen een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen de schakels in de verscheidene productketens.

Levensmiddelenindustrie als spil van de circulaire economie
De levensmiddelenindustrie is van oudsher een spil in de circulaire economie. Samen met boeren, veevoederproducenten en steeds meer bedrijven die zich toeleggen op de bio-based economy, werkt de industrie aan een zo hoogwaardig mogelijke inzet van alle organische materialen. Dit levert zowel economische als milieuwinst op. De gehele ‘Ladder van Moerman’ wordt hierbij benut: van voedsel tot energie, van veevoer tot kunststof, van farmaceutische toepassingen tot compost. Organische reststromen zijn geen afval maar grondstof, en zouden alleen bij uitzondering vernietigd moeten worden, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. En zelfs dan kan er nog energie uit worden teruggewonnen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

‘Einde Jaar tegen Voedselverspilling betekent niet einde inzet bedrijfsleven’

20 januari 2015


Alliantie Verduurzaming Voedsel presenteert resultaten en ambities aan staatssecretaris Dijksma. De Alliantie Verduurzaming Voedsel heeft de resultaten van het Jaar tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken overhandigd. In 2014 zette het bedrijfsleven zich met een veelheid aan activiteiten in […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Nederlandse levensmiddelenindustrie bezorgd over Europese markt ‘met de Franse slag’

7 augustus 2015


FNLI sluit zich aan bij oproep NZO en LTO Nederland voor vrij handelsverkeer De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) kijkt met argusogen naar de recente ontwikkelingen in Frankrijk, waarbij wordt opgeroepen de import van buitenlandse producten stil te leggen, om […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

European Bakery Innovation Centre maakt nieuwe producten uit retourbrood

23 maart 2016


Agrifoodketen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling Retourbrood gebruiken als ingrediënt voor ontbijtkoek en koekjes levert kwalitatieve goede en smakelijke producten op. Dit blijkt uit een innovatieproject van het European Bakery Innovation Centre. Het innovatieproject is onderdeel van CARVE*: een […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn