De Rekening voor FrieslandCampina

 

 

Global Sustainability Manager Supply Chain Klaas Vos, FrieslandCampina: FrieslandCampina roept op tot een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies in Nederland.

FrieslandCampina is actief met allerlei duurzaamheidstrajecten, van klimaat tot natuur, van verpakking tot inkoop. Binnen de klimaat-activiteiten is het al jaren actief met grote hernieuwbare energieprojecten. Met melkveehouders als energieboeren en productielocaties die draaien op ‘hun’ energie van zon, wind en mest. Klaas Vos vertelt hier meer over en over het positieve effect als obstakels zoals een onevenredige inrichting van energieheffingen en- subsidies, worden weggenomen:

“Melk en zuivel staan centraal bij FrieslandCampina. Naast consumentenproducten, zoals melk, yoghurt, kaas, worden producten voor de professionele markt, en halffabricaten voor verschillende industrieën gemaakt. Wij hebben vestigingen in 38 landen en exporteren naar meer dan honderd landen wereldwijd.

Al vanaf 1871 spelen boeren een grote rol in alles wat wij doen – wij zijn volledig in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina, waar 16.995 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland lid van zijn. Wij voelen ons daarom nauw verbonden met de activiteiten van onze Nederlandse melkveehouders, de leverancier van onze grondstof, de melk. 

FrieslandCampina wil een duurzame toekomst creëren. Om daaraan bij te dragen en in het verlengde van eerdere positieve resultaten van onze duurzaamheidsprogramma’s, is onlangs het nieuwe duurzaamheidsprogramma gelanceerd: “Nourishing a betterplanet“. Het programma gaat over het creëren van een beter bestaan voor boeren, in balans met de natuur produceren en de toenemende wereldbevolking met betere en betaalbare voeding voeden. 

Vertaald naar de productielocaties van FrieslandCampina is de ambitie gezet om CO2-neutraal te worden zodat geen onnodige broeikasgassen meer worden uitstoten. Voor fabrieken betekent het dat vooral gewerkt moet worden aan vraagstukken rondom energie. Daarom werken we voor de productielocaties aan vermindering van energieverbruik, letten we op hergebruik van energie én gaan we ervoor dat we in de toekomst geen fossiele, maar alleen hernieuwbare energiebronnen gebruiken.  

Onze leden melkveehouders spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van hernieuwbare energie. Zo kunnen we dankzij de energieopwekking via zon en wind door veel van onze leden-melkveehouders, genoeg schone elektriciteit opwekken om op mooie dagen onze productielocaties in Nederland, België en Duitsland te voorzien. Ook wordt op melkveebedrijven mest via vergisting omgezet in biogas. Dat biogas kunnen we weer gebruiken in onze Nederlandse productielocaties. 

Daarnaast proberen we zoveel mogelijk CO2-uitstoot terug te dringen in de productielocaties door aan de vermindering van de energievraag te werkenDaarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Een recent voorbeeld is de kaasfabriek van FrieslandCampina in Lutjewinkel. Daar is besloten om de utilities voor de warmte- en koudevraag te vervangen en te optimaliseren. De indampinstallatie wordt vervangen door een zogeheten  omgekeerde osmose of wel een membraaninstallatie. Dit gaat leiden tot flinke energiebesparingen en CO2-reducties. 

Er zijn echter ook nog uitdagingen om de CO2-emissie te verminderen. Zo zijn er processen die veel energie vragen en waar het nog niet zo makkelijk is om die te vervangen door duurzamere vormen van energie. Bij de droogprocessen- nodig voor het maken van de poeders  wordt veel CO2 uitgestoten. Bij dat proces wordt vloeistof ingedampt en vervolgens in een droogtoren verneveld. Daarbij wordt  indirect door gas verwarmde lucht gebruikt van  ruim 200 graden. Een dergelijk proces is niet  gemakkelijk te veranderen. 

De wijziging in de ODE-belasting op gas en elektriciteit heeft ertoe geleid dat FrieslandCampina in 2020 een ODE-heffing betaalt die veel hoger ligt dan in 2019. Dat is zuur, temeer daar FrieslandCampina via zijn boeren al veel groene elektriciteit en groen gas afneemt. 

Bovendien hadden we onze bijdrage aan ODE-heffing graag besteed aan eigen projecten om CO2-emissie te reduceren, maar helaas is het geld lastig of niet via de SDE++ terug te krijgen. Dat komt omdat de door ons gebruikte technieken voor CO2-reductie vaak niet in aanmerking komen voor subsidies. In onze ogen betekent het dat we financieel bijdragen aan de verduurzaming van andere ondernemingen die wel makkelijk toegang hebben tot SDE++, terwijl wij ook nog de nodige projecten hebben liggen, die nu soms moeten wachten omdat de business case nog niet financieel rond is. 

Door deze disbalans van heffingen en subsidies lopen onze duurzaamheidsambities vertraging op – een weinig wensbare situatie voor ons, en voor onze boeren, maar ook voor de gehele maatschappij om onze duurzame gezonde producten te kunnen leveren.” 

“Het kan niet zo zijn dat overheidsmaatregelen de levensmiddelenbranche vertragen in het waarmaken van haar duurzaamheidsambities. Dat is niet goed voor ons en niet voor Nederland.”