Industrie ervaart belemmering strenge NVWA

9 juni 2016

Namens 19 sectorale brancheverenigingen en 450 aangesloten bedrijven, publiceerde de FNLI een stevige position paper over het belang van een efficiënte NVWA. Veel partijen in de agri&food sector ervaren in toenemende mate dat ze beperkt worden in de ontwikkeling, productie en handel van producten. ‘De hoge kosten voor toezicht en uitvoeringstaken van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hebben hier een belangrijk aandeel in, waarbij ook de handhavingswijze van de NVWA als onnodig strikt en daardoor als belemmerend wordt ervaren. Dit zorgt voor een negatief ondernemingsklimaat, verstoring van het consumentenvertrouwen en ongelijk Europees speelveld.’ Dit pleidooi voor minder strikte regels en een gelijk speelveld met andere Europese landen werd gepresenteerd voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de werkwijze van de NVWA.

FNLI spant zich in om voedselfraude uit te bannen

27 september 2016

Om de productintegriteit van de Nederlandse voedingsmiddelen te borgen, organiseerde de FNLI samen met PWC twee workshops over voedselfraude in 2016. Centraal stond de tool die ontwikkeld is door SSAFE en PWC in samenwerking met WUR en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ongeveer 150 deelnemers namen op deze wijze kennis hoe de tool kan helpen bij het identificeren van kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering, waardoor de kansen op voedselfraude verminderen. Via de website Ketenborging.nl kunnen ondernemers uit de voedselketen controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een door de NVWA geaccepteerd kwaliteitssysteem.

FNLI werkt aan toolkit detectie minerale oliën in verpakkingen

31 augustus 2016

Net als minister Schippers (VWS) vindt de FNLI dat minerale oliën in levensmiddelen ongewenst zijn, voedselveiligheid is een harde basisvoorwaarde voor de levensmiddelenindustrie. Minerale oliën kunnen voorkomen in verpakkingen gemaakt van gerecycled papier en door het gebruik van inkten op verpakkingen. Omdat de industrie ook wil verduurzamen, heeft afstappen van gerecycled papier en karton niet de voorkeur. Daarom voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) een onderzoek uit in opdracht van de FNLI, om mogelijkheden van ‘uitwassen’ van minerale oliën te verkennen. De FNLI pleit al sinds 2012 voor EU-wetgeving voor dit probleem en adviseert al enige tijd haar leden om geen gebruik te maken van gerecycled papier en karton bij direct contact met levensmiddelen. Om bedrijven te helpen de risico’s te inventariseren, ontwikkelde de FNLI een risicoclassificatie-toolkit. Deze biedt de mogelijkheid om de kans op verontreiniging met minerale oliën in elke stap van het productieproces vast te stellen; van grondstof tot halffabricaat en eindproduct. Aan de hand van die risico-inventarisatie presenteert de toolkit passende maatregelen. De toolkit is naar verwachting begin 2017 afgerond.

Herkomst Etikettering

13 mei 2016

Het Europees Parlement (EP) heeft in mei 2016 de Europese Commissie opgeroepen tot het opstellen van wetgeving voor verplichte herkomstetikettering voor alle producten van dierlijke herkomst. De FNLI maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal landen dat verplichte herkomstetikettering (voor melk en soms ook vlees als ingrediënt) invoert of voorstellen hiertoe indient. De FNLI beaamt dat transparantie in de keten van groot belang is om het vertrouwen van consumenten te winnen, maar ziet het verplichtstellen van herkomstetikettering niet als een middel hiertoe en verwacht dat dergelijke wetgeving substantiële negatieve gevolgen heeft voor het bedrijfsleven. Zo zal verplichte herkomstetikettering leiden tot zeer frequente aanpassing van etiketten, met bijbehorende kosten en complexiteit van productie en logistiek. Ook worden producenten ontmoedigd om reststromen optimaal te benutten. Het gaat hier om protectionistische voorstellen, omdat de consument een verband zou kunnen leggen tussen herkomst en kwaliteit en zo oneigenlijke voorkeuren creëren. Om tegemoet te komen aan deze voorkeuren kunnen afnemers eisen dat bepaalde ingrediënten alleen nog uit één bepaald land mogen komen. Dit kan leiden tot (indirecte) handelsbelemmeringen en verstoring van de interne Europese markt. De FNLI heeft de Nederlandse overheid opgeroepen de nodige stappen te zetten om verder protectionisme in Europa een halt toe te roepen.