Rapport Ketentransparantie

april 2016

Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel, en Martijn van Dam, staatssecretaris Economische Zaken, ontvingen eind 2016 het rapport ‘Een reis door de keten’. Dit rapport dat door een team van kwartiermakers van de Alliantie en van EZ is opgesteld, laat een verkenning zien rondom het thema ketentransparantie. Van etiket tot digitale productinformatie en van keurmerk tot website of app: de complexe vraag hoe bedrijven consumenten nog beter van informatie over producteigenschappen, herkomst en certificering kunnen voorzien, stond daarbij centraal. Onderzocht werd hoe bestaande informatiestromen in de voedselketen verbeterd kunnen worden en wat er meer nodig is. Belangrijke vraag die de kwartiermakers daarbij stelden was, in hoeverre is de consument bereid een hogere prijs te betalen voor extra informatie.

De FNLI is medeoprichter en actieve partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel.

Stamppot vol duurzaamheid voor Staatssecretaris Van Dam

29 februari 2016

Martijn van Dam ontving uit handen van Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel het rapport een ‘stamppot vol duurzaamheid’. Aan de hand van de ingrediënten van de stamppot presenteerde de Alliantie een greep uit alle activiteiten vanuit het bedrijfsleven om de voedselketen te verduurzamen. Dijkhuizen lichtte tijdens het evenement de ambitie “Over de gehele linie naar het volgende level” van de Alliantie toe. Dat betekent dat in 2020 al het voedsel dat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is duurzamer geproduceerd, verwerkt en gedistribueerd wordt.

Notitie FNLI ‘Verbetering overheidsbeleid duurzaam inkopen’

21 januari 2016

De FNLI is groot voorstander van een ambitieus inkoopbeleid dat de toon zet voor verduurzaming van voedsel en heeft daarom vlak voor het debat van de Tweede Kamer over duurzaamheid en milieu, een notitie gepubliceerd.

In deze notitie doet de FNLI de overheid concrete aanbevelingen op drie aspecten om de duurzame inkoop van voedsel en dranken door de Nederlandse overheid te verbeteren en de afstand tussen het inkoopbeleid op papier en de dagelijkse inkooppraktijk te verkleinen.

 1. Aansluiting van duurzaam inkopen op overheidsbeleid verduurzaming voedsel
 2. Leren van de duurzame koplopers uit het bedrijfsleven
 3. Verbeteren van ketensamenwerking om duurzaam inkopen te organiseren

Lancering MeatNL voor verduurzaming vlees

21 oktober 2016

De Alliantie Verduurzaming Voedsel, een samenwerkingsverband om de voedselketen te verduurzamen waar de FNLI deel van uitmaakt, lanceert samen met de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij het netwerk MeatNL. Dit netwerk heeft tot doel om markt gestuurde verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveeketens verder te ondersteunen en te stimuleren. Zo werkt de industrie aan een methode voor duurzaamheidsborging voor horeca en slagerijen, ondersteunt zij de integratie van milieuaspecten in dierenwelzijnssystemen als Beter Leven en verkent zij wat de mogelijkheden zijn voor import of export van duurzamer vlees. Verbetering van vierkantsverwaarding van duurzamer vlees is een belangrijk aandachtspunt binnen MeatNL. Hiervoor zijn pilots gestart met bedrijven uit de gehele keten.

Monitor Verpakkingen: bedrijfsleven op koers naar circulaire verpakkingsketen

16 oktober 2016

Uit de ‘Monitor Verpakkingen’ van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen over de resultaten van 2015, is te zien dat de levensmiddelenindustrie op koers ligt voor een circulaire verpakkingsketen. Volledig in tegenstelling tot het standpunt van Recycling Netwerk, dat beweert dat het Plastic Heroes-systeem niet werkt, laten gepubliceerde cijfers van het Afvalfonds (geverifieerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) zien dat recycling van verpakkingsafval juist snel groeit.

FNLI heeft het standpunt dat de milieueffecten van uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine Petflesjes en blikjes (totaal volume: 5Kton) zodanig laag is dat deze niet in verhouding staat met de maatschappelijke kosten die ermee gepaard gaan.

De FNLI is actief lid van de KIDV klankbordgroep die toeziet op de onderzoeken (methodiek en kwaliteit) als onderdeel van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

FNLI werkt aan IMVO-convenant over due diligence in grondstofketens

16 november 2016

In samenwerking met negen ngo’s, twee vakbonden, IDH en de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken, en onder begeleiding van de SER, werken FNLI, CBL en de Nederlandse Vereniging voor Specerijenhandel aan de ontwikkeling van een IMVO-convenant. In dit convenant worden de internationale kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en ketenverantwoordelijkheid, zoals de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights, vertaald naar praktische handreikingen voor de Nederlandse voedingsmiddelensector en haar stakeholders. Concreet gaat het convenant in op de vraag: wat wordt van bedrijven verwacht op het gebied van ketenverantwoordelijkheid en inkoop van duurzame grondstoffen? En wat is de rol van ngo’s en de overheid op dit gebied?

FNLI reageert op Rijksbreed programma Circulaire Economie

16 september 2016

Het kabinet heeft het langverwachte Rijksbreed programma Circulaire Economie: Nederland Circulair in 2050 gepubliceerd. Vijf sectoren worden benoemd als prioritair voor de circulaire economie: biomassa & voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.

Biomassa & voedsel
De FNLI verwelkomt de ideeën voor deze sector, maar vraagt het kabinet zich op twee hoofdzaken te concentreren:

 • - Vereenvoudiging van (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van afvalstoffen, diervoeder en bio-vergisting, om kringlopen te sluiten; vindt de FNLI dat de Europese Afvalstoffenrichtlijn verruimd moet worden om organische stoffen uit de agrifoodketen niet meer als afvalstof te classificeren.
 • - Ondersteuning van de Alliantie Verduurzaming Voedsel die reeds een groot aantal initiatieven en projecten uit om bij te dragen aan het tegengaan van voedselverspilling.

Kunststoffen (en andere verpakkingsmaterialen)
In het Rijksbreed programma stelt het kabinet dat “kunststofrecyclaat meer en beter moet worden ingezet in de gehele markt.” De FNLI onderschrijft dit van harte, maar benadrukt dat de (juridische bindende) afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022 leidend zijn.

Innovaties tegen voedselverspilling

18 mei 2016

Omdat samenwerking cruciaal is bij de verduurzaming in de keten, werkt de FNLI actief mee aan twee Publiek Private Samenwerkingsprojecten: TIFN en CARVE. Beide projecten leverden weer mooie resultaten op in 2016:

 • - Ontwikkeling van koekjes en ontbijtkoek uit brood dat van supermarkten teruggaat naar bakkerijen
 • - Zuivelbedrijven bekijken of besteleenheden van zuivelproducten van invloed zijn op derving in het winkelschap
 • - In de keten van Goudse kaas zijn reststromen geïdentificeerd waar optimalisatie kan plaatsvinden
 • - Hergebruik van zetmeelrijke bijproducten uit aardappelverwerking tot nieuwe ingrediënten
 • - Onderzoek naar verspilling van diepvriesproducten in huishoudens
 • - De toepassing van beslismodellen voor het voorspellen en voorkomen van bederf in versketens
 • - De ontwikkeling van een simulatiemodel waarmee op basis van ‘exergie’ een uitspraak gedaan kan worden over de mate van integrale duurzaamheid van een proces, product of keten.