Klimaattransitie door de Nederlandse industrie

Klimaattransitie door de Nederlandse industrie

“Het zesde cluster”. De plannen van 9 sectoren.

Download en lees hier het volledige koplopersprogramma van de 9 aangesloten sectoren uit het zesde cluster, met daarin de plannen voor realisatie van de doelstelling om een reductie van 14,3 Mton CO2 in 2030 voor de totale sector industrie te realiseren.

Nederland telt zes industrieclusters. Naast de vijf regionale industrieclusters, bestaat het zesde cluster. Kenmerkend voor dit cluster is dat de bedrijven van de negen betrokken sectoren verspreid zijn over heel Nederland. Het zesde cluster behelst een breed palet aan industrieën met unieke karakteristieken: de metallurgische industrie (FME/VNMI), de chemische industrie (VNCI), de levensmiddelenindustrie (FNLI), de papierindustrie (VNP), de glasindustrie (VNG), de keramische industrie (KNB), de afvalverbrandingsinstallaties (VA), de ICT bedrijven (NL-Digitaal), en de olie- en gas exploratie bedrijven (Nogepa). Wat hen verbindt is de ligging buiten de vijf regionale clusters. Eveneens kenmerkend voor het zesde cluster zijn de grote stappen die reeds zijn gezet op het gebied van proces- en ketenefficiëntie. En daar zitten ook nog gezamenlijke kansen voor de diverse sectoren binnen het cluster.

De 9 sectoren uit het zesde cluster, verspreid over Nederland

 

Het zesde cluster vertegenwoordigt ongeveer één zesde van de totale CO2 uitstoot van de Nederlandse industrie. De bedrijven en branches in dit cluster onderschrijven de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord – in absolute termen een reductie van 14,3 Mton CO2 in 2030 voor de totale sector industrie – en de ambitie en doelstellingen van de Europese Green Deal: een klimaatneutrale, overwegend circulaire en schone economie in 2050. 

FNLI onderschrijft de CO2-reductie doelstelling uit het Klimaatakkoord
De FNLI onderschrijft de 49% CO2-reductie doelstelling uit het Klimaatakkoord volledig. Ambitieus klimaatbeleid is nodig om de doelen te halen en de levensmiddelenindustrie zet zich al jaren succesvol in om energie te besparen. Het laaghangende fruit is daarmee wel geplukt. Deze klimaatopgave is derhalve dé grootste uitdaging voor de komende jaren waar de industrie voor staat, waarbij in agri-food ketens verduurzaming op CO2 altijd hand in hand zal moeten gaan met andere duurzaamheidsfactoren.

De CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord betreffen directe of schoorsteenemissies op de productielocaties. 70% van het totale energieverbruik is afkomstig van aardgas. 23% van het totale energieverbruik is elektriciteit, hetgeen niet bijdraagt aan de directe CO2-emissie. In 2019 werd 3,63 Mton CO2 uitgestoten door de levensmiddelensector. Ongeveer 40% hiervan is afkomstig van de 34 ETS-installaties die namens de levensmiddelenindustrie in Nederland staan. Deze installaties betreffen met name bedrijven actief in de zuivel, suiker, aardappelverwerking, suiker en bier.

Beschikbare infrastructuur
Het behalen van de klimaatdoelen gaat gepaard met de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen zoals waterstof, warmte en elektriciteit. Dit houdt in dat deze nieuwe energiebronnen verbonden moeten worden met de installaties. Daar is infrastructuur voor nodig. De leden van FNLI zijn over heel Nederland verspreid waardoor het extra lastig is om ze goed aan te sluiten op de benodigde infrastructuur. Desalniettemin moet deze infrastructuur er komen, want zonder de benodigde infrastructuur kan er geen transitie plaatsvinden.

Locaties van ETS installaties binnen de levensmiddelenindustrie

 

De leden van de FNLI hebben de ontwikkeling van de RES’en in Nederland niet ervaren als een proces dat gericht is op de behoeften van de industrie. De leden van de FNLI adviseren in het Cluster Energie Strategie voor het zesde cluster, scherp rekening te houden met de energie vraag van de FNLI (en andere industrieën in het zesde cluster).

Veelbelovende transitieplannen om CO2 uitstoot te reduceren
Ondanks de diversiteit aan processen en sectoren binnen de levensmiddelenindustrie zijn er een aantal transitiemogelijkheden die veel potentie hebben. Binnen de FNLI wordt voornamelijk gekeken naar de reductie van de warmtevraag en aardgas, elektrificatie, proces efficiency, het toepassen van duurzame energie, en het meerekenen van scope 2 en 3 maatregelen. Er zijn veelbelovende transitieplannen binnen de levensmiddelenindustrie om CO2 uitstoot te reduceren.

Onderstaand een overzicht naar een aantal aansprekende voorbeelden uit de verschillende sectoren binnen de levensmiddelenindustrie.

Er is ook een bijzondere versie van het rapport gemaakt: deze versie is namelijk op een bijzonder papiersoort gedrukt. Papier dat voor 20% bestaat uit papiervezels geproduceerd uit suikerbietenpulp.
Dit is het resultaat van een samenwerking tussen Cosun Beet Company en papierfabrikant
Crown Van Gelder; twee bedrijven die onderdeel uitmaken van het zesde cluster.