Belangrijke stap voorwaarts in Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Belangrijke stap voorwaarts in Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

29 juni 2018


De Nederlandse voedingsmiddelensector verenigd in de FNLI zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde productieketen. We zijn trots en blij dat vandaag Convenant voedingsmiddelen is ondertekend waar we ons commitment uitspreken om de volgende stap te zetten in Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Als belangrijke foodspeler in de wereld hebben wij een grote impact en  dragen we bij aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Samen kom je verder
De kracht van het convenant is de gezamenlijke aanpak tussen het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Bijvoorbeeld: de Nederlandse overheid draagt bij door andere overheden aan te spreken op minimum loon, milieuambities en mensenrechtenschendingen, supermarkten middels projecten rondom leefbaar loon en NGO’s met hun lokale kennis en netwerken.

Risico’s in complexe ketens in kaart en aangepakt
FNLI Directeur Marian Geluk stelt: ‘’ontwikkeling en handel gaan hand in hand. Neem een pot hazelnootpasta, waar onder andere cacao, palmolie en hazelnoten in zit. Dat is 1 product met al 3 complexe ketens, die we door IMVO beter in kaart krijgen. En dan kunnen we er op acteren. Ik ben er van overtuigd dat we via hazelnootpasta op onze boterham een positieve invloed kunnen hebben op het naar school gaan van kinderen van werkers in de hazelnotenoogst in Turkije, het milieubeheer in palmolieplantages in Indonesië en het inkomen van een cacaoboer in Ivoorkust.

Resultaatverplichting?
Kunnen we daar targets aan stellen in dit convenant? Helaas niet. Daarvoor liggen er  veel zaken buiten onze invloedssfeer. Dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om ons in te spannen en dat gaan we doen. Dit is wel de reden dat sommige NGO’s  zijn uitgestapt uit dit convenant. Dat is jammer, voor het slagen van de doelstellingen in het convenant zouden zij lokaal veel handvatten kunnen bieden. Maar we hebben nog steeds hetzelfde doel.’’

Impact door verantwoorde handel
Het is kortom goed dat we handel drijven. We zijn een handelsland en dat heeft ons veel gebracht, en tegelijk is dit belangrijk voor de landen die grondstoffen aan ons verkopen. De oplossing ligt dan ook in het verduurzamen van de handel, zodat we op de lange termijn ook nog koffie kunnen kopen uit Ethiopië, garnalen uit Thailand, en die hazelnoten uit Turkije.

Risico analyses sectorbreed uitgevoerd en aangepakt
De eerste stap in het convenant is het doen van risicoanalyses. Welke risico’s op misstanden loop je als fabrikant in jouw keten? En wat doe je als er misstanden zijn? Liefst niet weg te gaan, maar door internationale druk en samenwerking productie en leefomstandigheden stap voor stap te verbeteren. Vele koplopers zijn al jaren aan de slag met IMVO beleid en verduurzaming in hun ketens en daar kan Nederland trots op zijn. Uiteraard zijn we nog lang niet klaar. Met dit convenant zetten we de volgende stap met de gehele sector. Dit convenant is bewust geen koplopersconvenant, de hele sector doet mee. Elk bedrijf doet mee, elke impact doet er toe, groot of klein. Gezamenlijk kunnen we een verschil maken.

Hieronder het gezamenlijke persbericht:

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen
De Nederlandse voedingsmiddelensector gaat zich gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Vandaag wordt het Convenant Voedingsmiddelen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend. Doel van het convenant is om door samenwerking in de hele keten risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan een verduurzaming van de productieketen.

Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen wordt ondertekend door een brede coalitie. Deze bestaat uit de brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging’ (KNSV), de vakbonden FNV en CNV, de ministeries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de maatschappelijke organisaties ICCO, Woord en Daad en Global March Against Child Labour en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Solidaridad sluit aan als steunbetuiger. De onderhandelingen voor dit convenant zijn gefaciliteerd door de SER.

Convenant met hele branche
De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie neemt gezamenlijk het initiatief om projecten op te zetten. Daarnaast wordt gewerkt met IMVO-risicomanagement om problemen in de keten te kunnen voorkomen en aan te pakken. Het convenant heeft betrekking op alle bedrijven die zijn aangesloten bij CBL, FNLI en KNSV. Bij dit convenant tekenen de brancheorganisaties namens de sector. Zij moeten ervoor zorgen dat alle bij hen aangesloten bedrijven risico’s in kaart brengen en aanpakken. De brancheorganisaties en bedrijven trekken daarbij samen op met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties om zo problemen aan te pakken die de bedrijven niet individueel kunnen oplossen.

Gezamenlijke projecten leefbaar loon en klimaat
Dit convenant gaat de sector helpen bij aanpassingen in de bedrijfsvoering die nodig zijn om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in de keten. In het convenant is vastgelegd dat partijen in het eerste jaar starten met gezamenlijke projecten op het gebied van klimaat en leefbaar loon.

Zesde sectorconvenant over internationaal MVO
Het convenant Verantwoord Voedingsmiddelen is het zesde convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De convenanten in de textiel-, banken- en goudsector zijn onder begeleiding van de SER tot stand gekomen. Convenanten voor verzekeringen, pensioenen, sierteelt, land- en tuinbouw, natuursteen en de metallurgische sector zijn in voorbereiding. De convenanten volgen het SER-advies van 2014 over Internationaal MVO.