FNLI betreurt stemming Europees Parlement voor verplichte herkomstetikettering

FNLI betreurt stemming Europees Parlement voor verplichte herkomstetikettering

23 januari 2015


Op 21 januari jl. stemde het Europees Parlement (ENVI Comité) voor een motie die de Commissie oproept om herkomstetikettering van vlees als ingrediënt verplicht te stellen. De FNLI betreurt dit besluit. Het primaire doel van etikettering van levensmiddelen is om consumenten te voorzien van begrijpelijke, transparante informatie waarmee ze een weloverwogen keuze kunnen maken, tegen een betaalbare prijs. De FNLI beaamt dat transparantie in de keten van groot belang is, maar stelt dat verplichte herkomstetikettering geen doeltreffend middel hiertoe is.

Fabrikanten vermelden vaak al vrijwillig de oorsprong van hun producten en ingrediënten, waar dit operationeel gezien mogelijk is waar de markt erom vraagt. Tegen verplichte herkomstetikettering over de hele linie (‘one-size-fits-all’), zoals ENVI voorstelt, zijn echter veel bezwaren op te voeren:

 1. Frequente aanpassing etiket
  Om een continue kwaliteit, beschikbaarheid en prijs te garanderen, kopen producenten door het jaar heen ingrediënten in bij leveranciers uit verschillende landen (vanwege factoren als seizoen/klimaat). Als elke wisseling een etiketwijziging met zich meebrengt, kan dit leiden tot zeer frequente aanpassing van etiketten, met bijbehorende kosten en complexiteit van productie en logistiek als gevolg.
 2. Administratieve lastenverhoging
  Verplichte herkomstetikettering brengt hoge administratieve lasten met zich mee. Zie het volgende voorbeeld van een etiket voor vlees als ingrediënt voor een saucijzenbroodje:

  • Huidig etiket: Water, Wheat flour, Vegetable oils and fats, Bread crumbs[wheat], 6% pigmeat, Pasteurized liquid whole egg, 3% beef, Spice mix, Salt, Spicy sauce, Emulsifier:E471, Colour:E160aiii, Acid:E330, flavour, vitamin A & D3.
  • Etiket met herkomstetikettering op landniveau: Water, Wheat flour, Vegetable oils and fats, Bread crumbs[wheat], 6% pigmeat (Netherlands, Germany and Argentina), Pasteurized liquid whole egg, 3% beef (Belgium, Germany and Argentina), Spice mix, Salt, Spicy sauce, Emulsifier:E471, Colour:E160aiii, Acid:E330, flavour, vitamin A & D3.
 3. Verlies van reststromen
  Het verplicht stellen van herkomstetikettering ontmoedigt producenten om reststromen optimaal te benutten. De hoeveelheid van een restproduct kan te klein zijn om te gebruiken, in verhouding tot de kosten die gemaakt worden bij het wijzigen van het etiket. In het kader van verduurzaming dus ongunstig.
 4. Gepercipieerd verband tussen herkomst en kwaliteit
  Wat zegt de herkomst van een ingrediënt over de kwaliteit en de gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van een product? Consumenten zouden een verband kunnen leggen tussen herkomst en kwaliteit en zo mogelijk oneigenlijke voorkeuren creëren. Om tegemoet te komen aan deze voorkeuren kunnen afnemers eisen dat bepaalde ingrediënten alleen nog uit één bepaald land mogen komen. Dit kan leiden tot (indirecte) handelsbelemmeringen en verstoring van de interne Europese markt.
 5. Devaluatie Europees erkende kwaliteitsproducten
  Al langer vermelden producenten de herkomst op vrijwillige basis op producten, namelijk bij producten waar dit goed te realiseren is en waarbij er een duidelijke vraag is vanuit de markt, denk aan Parma- of Ardennerham. Veel van deze vrijwillige oorsprongsvermeldingen beschikken over een Europese erkenning als bijzonder kwaliteitsproduct. Verplichte herkomstetikettering kan leiden tot een devaluatie van alle Europees erkende kwaliteitsproducten.

De stemming van ENVI miskent alle bezwaren tegen verplichte herkomstetikettering die tevens worden ondersteund door een recent rapport van de Europese Commissie, dat zich baseert op onafhankelijk extern onderzoek. Ook het rapport “Herkomstetikettering. Kostenverkenning voor producenten en consumenten” van het LEI Wageningen UR (2012) bevestigt de genoemde bezwaren.

Gerelateerde artikelen

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

Persreactie FNLI op rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Risico’s in de vleesketen’

26 maart 2014


De FNLI onderschrijft de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daarmee bevestigt het rapport dat de acties die de Taskforce Voedselvertrouwen uitvoert hard nodig zijn. Voor fraude met voedsel bestaat geen enkel excuus: bedrijven die het […]

FNLI positief over ingeslagen weg NVWA

8 december 2016


Eind mei is er door een groot aantal partijen in de agrifoodsector, waaronder de FNLI, een brief aan minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Dam (EZ) gestuurd. Hierin zijn de zorgen van het bedrijfsleven over een toenemend negatief ondernemingsklimaat, verstoring […]