FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop

FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop

31 januari 2017


Afgelopen donderdag (26 januari) vond in Den Haag de Nationale Voedseltop plaats, over voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel. De top was georganiseerd door ministers Schippers (VWS) en Ploumen (Buitenlandse Handel) en staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (I&M). Zowel FNLI-directeur Philip den Ouden als een aantal FNLI-leden spraken tijdens de top over hun commitment ten aanzien van transparantie, productsamenstelling en verduurzaming. Uit de top volgde een intentieverklaring met een aantal algemene beleidsambities; de FNLI ondersteunt deze verklaring.

Voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel
De top was onderdeel van de Voedselagenda die de vier bewindspersonen het afgelopen jaar hebben vormgegeven. Een van de aanleidingen voor deze agenda was de oproep van de WRR om tot een samenhangend voedselbeleid te komen. De FNLI roept al jaren op tot meer coherentie tussen beleidsdomeinen die de agrifoodsector raken. We zijn dan ook zeer positief over het feit dat de vier bewindspersonen nu meer met elkaar samenwerken, en de koplopersrol die de Nederlandse agrifoodsector internationaal bekleedt erkennen en ondersteunen.

Green Deal ‘Over de datum’
Na afloop van het plenaire programma werd de Green Deal ‘Over de datum’ ondertekend, door FNLI, CBL, WUR, NZO, minister Schippers (VWS) en staatssecretarissen van Dam (EZ) en Dijksma (I&M). Deze Green Deal moet ervoor zorgen dat consumenten de betekenis van houdbaarheidsdata en houdbaarheid van producten beter begrijpen, zodat voedselverspilling afneemt.
Ambities en commitments
Een aantal ambities en commitments waarbij leden van de FNLI of de FNLI zelf betrokken zijn:
• Transparantie in de varkensketen – VION
• Ketenbrede inzet voor een Trusted Source voor productinformatie via GS1 / Alliantie Verduurzaming Voedsel
• Holland Innovative Potato (HIP)
Taskforce Circular Economy of Food
• Gezonde Keuze Onderweg / Diabetesfonds, Peijnenburg, Plus
• Nutrition Strategy / FrieslandCampina
• Minder suiker in zuivelproducten / NZO
• Minder suiker in frisdranken / Nederlandse Vereniging Frisdranken, Water, Sappen (FWS)
Akkoord verbetering productsamenstelling
• Actieteam Gezonde Productsamenstelling / TNO
• Green Protein Alliance / Green Protein Alliance

Een volledig overzicht van ambities en commitments die tijdens de top werden gepresenteerd, kunt u hier lezen.

Gerelateerde artikelen

IMVO Convenant Voedingsmiddelen – Commitment en maatwerk om positieve effecten te bewerkstelligen

20 juli 2020


In het rapport “Evaluation of the Dutch RBC Agreements” presenteert het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) haar bevindingen van de evaluatie van de IMVO-convenanten. Hierin wordt gesteld dat vrijwillige maatregelen om mensenrechtenschendingen in handelsketens te voorkomen, onvoldoende blijken. ‘Het […]

Voedingsmiddelenbedrijven klaar om verdere stappen te zetten binnen het IMVO-convenant

18 december 2020


De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de jaarlijkse rapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gepubliceerd. In deze tweede jaarrapportage staan de resultaten van de stappen die gezet zijn door de convenantpartijen op het gebied van IMVO-risicomanagement (due diligence). Hieruit blijkt dat […]

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie presenteert advies over nieuwe energie-infrastructuur

15 mei 2020


Om de industrie te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 op een rendabele wijze te behalen, is in oktober 2019 een taskforce ingesteld om te adviseren over de benodigde infrastructuur. Dit is de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). […]