FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

24 januari 2017


De FNLI onderschrijft de noodzaak van samenhang in de aanpak voor een veilig, gezonder, duurzaam robuust voedselsysteem waarvoor het RIVM pleit in haar rapport ‘Wat ligt er op ons bord’. De samenwerking in de keten die het RIVM daarbij adviseert is inderdaad een voorwaarde voor succes en vooruitgang. Een samenwerking die boeren, verwerkers, cateraars en supermarkten al enige tijd met inzet op gang gebracht hebben.

Fabrikanten werken zonder uitzondering aan de verbetering van hun producten om het gehalte aan energie (suiker en vet) en zout terug te dringen. Dit doen ze samen met supermarkten, cateraars en restaurateurs en met het ministerie van VWS in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Verduurzaming staat hoog op de agenda en het bouwen aan een circulaire economie en een effectief klimaatbeleid zijn speerpunten. In ketenverbanden als de Alliantie Verduurzaming Voedsel, het Initiatief Duurzame Handel, en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij wordt hard gewerkt aan de gestage verduurzaming van productieprocessen in de hele keten en het bevorderen van transparantie d.m.v. onderzoek, dialoog en verbeterprojecten.

De FNLI is voorstander van het inzetten van proportionele en bewezen effectieve interventiemethoden om maatschappelijke problemen als gevolg van consumptie van levensmiddelen tegen te gaan. In dat licht plaatst de FNLI kanttekeningen bij een aantal conclusies en aanbevelingen van het RIVM. Zo missen enkele een (wetenschappelijke) onderbouwing. Zo adviseert het RIVM om belasting te heffen op dierlijke producten. Een belasting op vlees zal niet de gewenste effecten hebben omdat de consumptie zal verschuiven naar goedkopere vleesproducten (substitutie-effect), waardoor de consumptie van (duurdere) producten met bovenwettelijke (dierenwelzijns)eisen terugloopt. Ook leidt een heffing op vlees niet per sé tot vermindering van CO2-emissies. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop vlees wordt vervangen voor andere eiwithoudende producten en de productiewijze van het vlees dat nog wel geconsumeerd wordt.

Ook vindt de FNLI de aanname dat zowel duurzame als gezonde producten duurder zijn te stellig. Het Voedingscentrum stelt zelfs dat gezonde voeding betaalbaar voor iedereen is. Ook voor duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen ontbreekt de nuance aangezien de prijs afhankelijk is van veel verschillende factoren en bijvoorbeeld efficiënt grondstofgebruik en hergebruik zelfs tot kostenverlaging leidt.

De FNLI ondersteunt de aanbeveling van het RIVM om door middel van samenwerking in de keten een samenhangend voedselbeleid te bevorderen. We adviseren het RIVM en de overheid om daarbij goed te kijken naar bestaande initiatieven en de bewezen successen die deze al hebben opgeleverd.

Gerelateerde artikelen

FNLI en CBL ondersteunen aanpassing Beleidsregel mededinging en duurzaamheid

2 februari 2016


Vorig jaar achtte de ACM de verduurzamingsafspraken omtrent de Kip van Morgen in strijd met de Mededingingswet. Veel partijen, waaronder het bedrijfsleven, maakten zich zorgen dat deze uitspraak een rem zou zetten op andere en toekomstige verduurzamingsinitiatieven. Daarom hield het […]

‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

28 januari 2016


Op 3 februari aanstaande organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Het regeringsstandpunt op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ staat daarbij centraal. De FNLI is één van de genodigden en heeft voorafgaand aan deze hoorzitting een position […]

Bedrijfsleven neemt uitnodiging kabinet voor dialoog over voedselbeleid graag aan

2 november 2015


Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet zijn reactie op het WRR-rapport Naar een Voedselbeleid naar de Kamer. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat in 2016 een uitgebreide dialoog wordt opgezet tussen diverse partijen over een toekomstbestendig Nederlands voedselsysteem. Ketenpartners FNLI, Plantum, […]