FoodDrinkEurope en EFFAT tekenen gezamenlijke COVID-19-richtlijnen

FoodDrinkEurope en EFFAT tekenen gezamenlijke COVID-19-richtlijnen

25 april 2020


Op 9 april jl. hebben FoodDrinkEurope (de Europese koepel van de voedingsmiddelen-industrie) en EFFAT (de Europese federatie van vakbonden in land- en tuinbouw, de voedingsindustrie en toerisme) een gezamenlijk document ondertekend met daarin richtlijnen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers gedurende de COVID-19 pandemie. De Nederlandse vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen zijn aangesloten bij EFFAT. Er is nu een officiële Nederlandse vertaling van dat document beschikbaar. Voor de goede orde benadrukt de FNLI dat de geldende RIVM-richtlijnen te allen tijde leidend zullen zijn. Ook komen deze Europese richtlijnen niet in de plaats van reeds bestaande en getroffen voorzorgs- en hygiënemaatregelen en protocollen.

Het document stelt COVID-19 gerelateerde minimumnormen die in de bedrijven moeten worden nageleefd op het gebied van hygiëne, ‘social distancing’ (in Nederland: de 1,5 metereconomie), medewerkers met gezondheidsklachten, logistiek en woon-werkverkeer, alsmede adequate formatieverstrekking over deze onderwerpen. FoodDrinkEurope en EFFAT moedigen brancheverenigingen en ondernemingen aan om deze richtlijnen zo breed mogelijk te verspreiden en na te leven, en – waar gewenst – creatief te blijven nadenken over (nog) effectievere maatwerkoplossingen.

De FNLI hecht waarde aan deze op Europees niveau en door de sociale partners gedragen richtlijnen. Deze richtlijnen kunnen Nederlandse bedrijven en branches houvast bieden en waar gewenst aangevuld worden met een op de specifieke situatie toegesneden branche- of bedrijfseigen appendix. Ook kunnen zij behulpzaam zijn bij het inregelen dan wel toetsen van eigen bedrijfs- of brancheprotocollen en -waar van toepassing- bij het overleg met betrokken vakbonden.

FoodDrinkEurope en EFFAT zullen gezamenlijk de Europese Commissie om hulp vragen bij een zo breed mogelijke verspreiding van deze gezamenlijke richtlijnen. In Nederland doet de overheid een klemmend beroep op alle geledingen uit de maatschappij om “1,5 meterprotocollen” op te stellen. FNLI heeft daarom deze richtlijnen met nadruk onder de aandacht gebracht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZ).

Het FoodDrinkEurope en EFFAT document “Richtlijnen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers in de levensmiddelensector tijdens de COVID-19-pandemie” is hier te downloaden.

The FoodDrinkEurope and EFFAT document “Guidelines to protect the health and safety of workers in food business during the COVID-19 pandemic” can be downloaded here. (English version)

Gerelateerde artikelen

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

31 maart 2020


Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het […]

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

20 mei 2020


Het kabinet heeft op 20 mei het huidige steunpakket voor de economie verlengd met 3 maanden en trekt 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De ministers en staatssecretarissen van Economische […]

Overzicht van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid

10 april 2020


Op 17 maart heeft het kabinet een economisch noodpakket aangekondigd met als doel om de banen en inkomens van mensen te beschermen tijdens de coronacrisis. Dit economisch noodpakket kan ingedeeld worden in drie soorten maatregelen. 1: Tegemoetkoming gederfde inkomsten en […]