Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

2 december 2015


FNLI: ‘Europees beleid goede basis voor circulaire economie’

Vandaag publiceerde de Europese Commissie het herziene Circular Economy Package. Hierin worden maatregelen aangekondigd om de Europese economie meer circulair te maken: afval wordt grondstof. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is voorzichtig positief over het nieuwe pakket. De Europese Commissie benadrukt terecht dat veel meer duidelijkheid moet worden gecreëerd over de status van reststromen (gaat het om afval of om een bijproduct?) om hoogwaardig (her)gebruik mogelijk te maken. Het is positief dat plantaardige reststromen uit de agrifoodketen die worden verwerkt tot veevoer niet meer beschouwd worden als afval. Deze bepaling zou echter ook moeten gelden voor organische reststromen die een andere nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als materiaal voor de bio-based industrie. Dit maakt hoogwaardig (her)gebruik van deze stoffen veel eenvoudiger.

Het is volgens de FNLI vooral van belang dat het streven naar een circulaire economie ook consistent terugkomt in de handhaving van lidstaten en lokale milieu-inspectiediensten. Dat is helaas geen vanzelfsprekendheid: nog te vaak worden waardevolle organische materialen als afval bestempeld.

Terugdringen voedselverspilling
Op veel van de maatregelen die de Commissie voorstelt, is de Nederlandse agrifoodsector reeds zeer actief, bijvoorbeeld het steeds beter meten en terugdringen van voedselverspilling, waar lidstaten in het Package toe worden opgeroepen. Het is positief dat de EU maatregelen tegen voedselverspilling wil versterken, zowel op Europees als op nationaal niveau, en hierbij naar de gehele agrifoodketen kijkt. De inzet op innovatie is daarbij heel belangrijk, met circulaire economie als een centrale pijler in het Europese innovatieprogramma Horizon 2020.

Verduurzaming verpakkingen en verpakkingsafval
De voorgestelde doelen in de Verpakkingenrichtlijn liggen redelijk in lijn met bestaande Nederlandse hergebruiksprestaties die tot de hoogste in Europa behoren. De Nederlandse prestaties moeten naar onze mening dan ook het Europese niveau bepalen. De FNLI is positief dat alle lidstaten nu aan dezelfde doelen worden gehouden. De FNLI onderstreept het belang van een zo uniform mogelijke meet- en monitoringsmethodiek, zoals de Europese Commissie voorstelt, wat bijdraagt aan een gelijk speelveld binnen de EU. De FNLI heeft echter nog steeds twijfels over de meetmethodiek zelf die moeilijk uitvoerbaar lijkt.

Praktische uitvoerbaarheid
De FNLI vraagt nadrukkelijk aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid van het Circular Economy Package. De geformuleerde doelstellingen vergen een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen de schakels in de verscheidene productketens.

Levensmiddelenindustrie als spil van de circulaire economie
De levensmiddelenindustrie is van oudsher een spil in de circulaire economie. Samen met boeren, veevoederproducenten en steeds meer bedrijven die zich toeleggen op de bio-based economy, werkt de industrie aan een zo hoogwaardig mogelijke inzet van alle organische materialen. Dit levert zowel economische als milieuwinst op. De gehele ‘Ladder van Moerman’ wordt hierbij benut: van voedsel tot energie, van veevoer tot kunststof, van farmaceutische toepassingen tot compost. Organische reststromen zijn geen afval maar grondstof, en zouden alleen bij uitzondering vernietigd moeten worden, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen. En zelfs dan kan er nog energie uit worden teruggewonnen.

Gerelateerde artikelen

Alliantie Verduurzaming Voedsel reeds aan de slag met ordening keurmerken

7 januari 2016


Bedrijfsleven deelt zorgen ACM over duurzaamheidskeurmerken De Alliantie Verduurzaming Voedsel deelt de zorgen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over mogelijke onduidelijkheid rondom de betekenis van duurzaamheidskeurmerken en het vertrouwen van consumenten hierin. Daarom nam de Alliantie al eerder […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel verwelkomt ordening voedselkeurmerken Milieu Centraal

17 oktober 2016


De Alliantie Verduurzaming Voedsel, het samenwerkingsverband van LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca, is positief over het feit dat Milieu Centraal een ordening heeft aangebracht in het landschap aan duurzaamheidskeurmerken. De ordening is gebaseerd op de beoordelingssystematiek voor solide […]

Markt duurzamere voedingsmiddelen volop in beweging

28 oktober 2015


Bedrijfsleven positief over resultaten Monitor Duurzaam Voedsel De Alliantie Verduurzaming Voedsel is positief over de resultaten van de Monitor Duurzaam Voedsel die het ministerie van Economische Zaken vandaag publiceert. Uit deze cijfers blijkt dat de markt voor producten met een […]