Nieuwe Richtlijnen goede voeding bevestigen ingeslagen weg verbetering productsamenstelling

Nieuwe Richtlijnen goede voeding bevestigen ingeslagen weg verbetering productsamenstelling

5 november 2015


Reactie van de FNLI op de Richtlijnen goede voeding 2015

De nieuwe Richtlijnen bevestigen de weg die de levensmiddelenindustrie, samen met partners uit de voedselketen, reeds is ingeslagen met het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Daarin zijn afspraken gemaakt over een gezonder product- en maaltijdaanbod met minder zout, verzadigd vet en calorieën. Hoewel in de Richtlijnen zelf hier niet expliciet aan wordt gerefereerd, blijkt uit de toelichting bij de verschillende aanbevelingen wel degelijk dat deze doelstellingen van belang blijven. De FNLI is positief dat recente wetenschappelijke inzichten worden meegenomen in de basis voor het voedingsadvies aan consumenten en over de brede benadering van de Gezondheidsraad met een focus op voedingsstoffen, voedingsmiddelen én voedingspatronen, in onderlinge samenhang.

De Gezondheidsraad is zorgvuldig te werk gegaan in de voedingskundige onderbouwing van de nieuwe Richtlijnen en heeft daarbij uitgebreid wetenschappers en maatschappelijke organisaties geraadpleegd. Toch ziet de FNLI een aantal belangrijke beperkingen. Zo hanteert de Gezondheidsraad een beperkte definitie van ‘gezondheid’: voeding is uitsluitend beoordeeld in het licht van het voorkómen van bepaalde welvaartsziekten. Zelfs een voedingspatroon dat volledig voldoet aan de Richtlijnen biedt nooit een garantie om een bepaalde aandoening te voorkómen. Andere functies van eten en drinken, die onder andere van belang zijn voor de mentale en de sociale gezondheid, zijn niet meegenomen in de analyses. Daarnaast houdt de Gezondheidsraad in haar analyse nauwelijks rekening met het feit dat voeding niet het enige element in leefstijl is dat de gezondheid bepaalt (denk aan het belang van voldoende lichaamsbeweging voor fysieke fitheid).

Waar de Richtlijnen uit 2006 zich vooral richtten op voedingsstoffen, krijgen in de vernieuwde Richtlijnen met name voedingsmiddelen en –patronen de aandacht. Een tekortkoming hierbij is echter dat de Gezondheidsraad bepaalde, grote groepen voedingsmiddelen in het geheel niet bespreekt. De FNLI is benieuwd hoe het Voedingscentrum de ontbrekende informatie over deze productgroepen zal doorvertalen in advies aan consumenten.

De Gezondheidsraad verwijst in de nieuwe Richtlijnen kort naar de ecologische impact van voedsel en beroept zich hierbij op één (verouderde) studie uit 2011. De FNLI verzoekt partijen die consumenten goed willen informeren over duurzame voedselconsumptie dan ook met klem actuele wetenschappelijke inzichten wél in acht te nemen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie blijft zich inspannen voor gezonde samenleving

14 december 2016


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het preventiebeleid volksgezondheid. De FNLI pleit voor een brede, geïntegreerde aanpak om consumenten te winnen voor een gebalanceerd leefpatroon. Als grootste maakindustrie van Nederland heeft ook de levensmiddelenindustrie baat bij een gezonde samenleving en […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

FNLI reactie rapport RIVM ‘Wat ligt er op ons bord’

24 januari 2017


De FNLI onderschrijft de noodzaak van samenhang in de aanpak voor een veilig, gezonder, duurzaam robuust voedselsysteem waarvoor het RIVM pleit in haar rapport ‘Wat ligt er op ons bord’. De samenwerking in de keten die het RIVM daarbij adviseert […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zoutmonitor laat zien dat bedrijfsleven afspraken nakomt

30 maart 2016


Akkoord Verbetering Productsamenstelling werpt vruchten af De NVWA heeft voor de zevende keer het monitoringsonderzoek naar keukenzout in voedingsmiddelen gepubliceerd. De NVWA beoordeelde in de monitor tien productgroepen in de supermarkt op het gehalte aan keukenzout en hoe dit zich […]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn