Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie presenteert advies over nieuwe energie-infrastructuur

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie presenteert advies over nieuwe energie-infrastructuur

15 mei 2020


Om de industrie te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 op een rendabele wijze te behalen, is in oktober 2019 een taskforce ingesteld om te adviseren over de benodigde infrastructuur. Dit is de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI). Het gaat hierbij om de infrastructuur voor H2 (waterstof), CO2 afvang, elektriciteit, warmte- en stoomnetten. Op 13 mei publiceerde TIKI haar eindrapport met een advies aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Zware investeringen in een hoofdinfrastructuur: gericht op de 5 industriële clusters
Belangrijke adviezen van de Taskforce luiden:

  • Het Rijk moet de regierol sterker oppakken, besluiten over hoofdinfrastructuur naar voren halen en aanloopverliezen en risico’s dragen als dat op lange termijn rendabel is;
  • Leg de komende tien jaar netwerken aan voor H2 en CO2. Het bestaande aardgasnetwerk is te gebruiken als H2-netwerk en de lege gasvelden in de Noordzee kunnen goed dienen voor opslag van CO2. Geef hierbij prioriteit aan het verbinden van de 5 regionale clusters;
  • Het elektriciteitsnetwerk verdient op enkele plaatsen uitbreiding en verzwaring zodat de industrie kan investeren in elektrificatie van de processen.

In een nieuw op te richten Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) maken overheid, industrie, andere netgebruikers en netbeheerders gezamenlijk afspraken over deze nieuwe infrastructuur. Er zal de komende 10 jaar ontzettend veel geïnvesteerd worden in deze hoofdinfrastructuur; naar schatting € 40 – 50 miljard. Dit gebeurt op basis van plannen die door zes industriële clusters zijn aangeleverd, waarbij de nadruk zal komen te liggen op de 5 regioclusters.

Inbreng vanuit de regionale industrie is vereist
Voor de voedingsmiddelenindustrie is het essentieel dat installaties over een goede energie-infrastructuur en betaalbaar aanbod van duurzame energie beschikken om te verduurzamen.
Omdat de installaties van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie vrijwel niet in de 5 hoofdclusters liggen, is dit een punt van zorg.


Het TIKI rapport: Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
De beschikbare inzichten in de behoeften tot 2030 zijn vastgelegd in een rapport van DNV GL.
Dit rapport bevat onder andere conclusies en aanbevelingen gebaseerd op diepgaande analyses per cluster en samenvattende adviezen. Het volledige rapport en de brief aan de minister kunt u hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

IMVO Convenant Voedingsmiddelen – Commitment en maatwerk om positieve effecten te bewerkstelligen

20 juli 2020


In het rapport “Evaluation of the Dutch RBC Agreements” presenteert het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) haar bevindingen van de evaluatie van de IMVO-convenanten. Hierin wordt gesteld dat vrijwillige maatregelen om mensenrechtenschendingen in handelsketens te voorkomen, onvoldoende blijken. ‘Het […]

Voedingsmiddelenbedrijven klaar om verdere stappen te zetten binnen het IMVO-convenant

18 december 2020


De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de jaarlijkse rapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gepubliceerd. In deze tweede jaarrapportage staan de resultaten van de stappen die gezet zijn door de convenantpartijen op het gebied van IMVO-risicomanagement (due diligence). Hieruit blijkt dat […]

FNLI ondersteunt verklaring Nationale Voedseltop

31 januari 2017


Afgelopen donderdag (26 januari) vond in Den Haag de Nationale Voedseltop plaats, over voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel. De top was georganiseerd door ministers Schippers (VWS) en Ploumen (Buitenlandse Handel) en staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Dijksma (I&M). […]