FNLI Jaarverslag 2014 - page 9

Nieuwe voedingsmiddelen:
onduidelijke regelgeving remt innovatie
De Europese Commissie publiceerde eind 2013 een
voorstel voor nieuwe regels voor toelating van novel
foods. Novel foods zijn “nieuwe” voedingsmiddelen en
ingrediënten die niet eerder binnen de Europese Unie
(EU) als voedingsmiddel zijn verkocht. De FNLI vindt dat
innovatie onvoldoende wordt gestimuleerd.
Zo zijn de mogelijkheden om gemaakte onderzoeks-
kosten terug te verdienen beperkt. De FNLI heeft
daarom de toelatingsprocedure geagendeerd bij de
Nederlandse leden van het Europarlement.
Bezwaar tegen Frans verbod gebruik BPA in verpakkingsmateriaal
De Franse overheid zette in 2014 het voorstel om gebruik van
Bisphenol A (BPA) in verpakkingsmateriaal te verbieden door, terwijl
hier geen wetenschappelijke onderbouwing voor is. De FNLI heeft in
2014, in samenwerking met andere schakels in de productieketen, de
Nederlandse overheid gevraagd er bij de Europese Commissie op aan
te dringen juridische stappen te zetten tegen de Franse overheid.
De Franse overheid is vooralsnog niet ingegaan op de bezwaren.
Ondertekening Akkoord Verbetering Productsamenstelling
Op 23 januari ondertekenden de FNLI, het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland
(KHN), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca)
en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) het
.
Doel is om gehaltes aan zout, verzadigd vet en calorieën in
producten verder te verlagen, met de bredere ambitie om tot
een gezonder productaanbod te komen.
In 2014 zijn voor de categorieën soepen, hartige sauzen en
frisdrank voorstellen voor maximumnormen ingediend bij de
Wetenschappelijke Advies Commissie binnen het Akkoord.
Daarnaast is gestart met het opstellen van maximumnormen
voor koek en banket, toetsjes en dranken op basis van zuivel.
LEVENSMIDDELENWETGEVING EN MODERNE TECHNOLOGIEËN
VOEDING EN GEZONDHEID
ONDERTEKENING VAN HET AKKOORD
VOEDING, GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
FNLI Terugblik op 2014
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...27
Powered by FlippingBook