Aanpak oneerlijke handelspraktijken

Al jaren komen er signalen naar buiten, zowel in Nederland als in andere landen, dat afnemers hun onderhandelingsmacht zouden inzetten om bijvoorbeeld overeengekomen prijzen en condities (waaronder betalingstermijnen) eenzijdig te wijzigen; of om met terugwerkende kracht bepaalde condities van toepassing te verklaren. In vrijwel alle Europese lidstaten, maar ook op het Brusselse niveau, wordt gewerkt aan wetgeving of gedragscodes om aan deze problemen het hoofd te bieden. Ook in Nederland lijkt sprake te zijn van ongelijke onderhandelingsmacht tussen een beperkt aantal grote afnemers en een grote groep leveranciers, waaronder veel kleine en middelgrote partijen. Die onderhandelingsmacht lijkt te worden ingezet in strijd met normen van ‘fatsoenlijk zakendoen’.

De FNLI is voorstander van een gedragscode die deze zogenaamde oneerlijke handelspraktijken helpt te voorkomen. In 2013 is in Brussel de aftrap verricht van het zogenaamde Supply Chain Initiative. Het gaat hierbij om een breed gedragen Europees initiatief tot het invoeren van een Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken (Principles of Good Practice) gekoppeld aan een systeem van handhaving, geschillenbeoordeling en monitoring. Individuele partijen – zowel leveranciers als afnemers – verbinden zich vrijwillig aan de gedragscode en de handhavingssystematiek. De FNLI hecht grote waarde aan het feit dat zowel op Europees als op nationaal niveau de gedragscode is geaccepteerd.

Het Supply Chain Initiative is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld door koepelorganisaties uit de agrifoodketen, waaronder de Europese industriekoepels FoodDrinkEurope en AIM. De Minister van Economische Zaken kondigde in 2013 een pilot Eerlijke Handelspraktijken op nationaal niveau aan. Uitgangspunt voor de Nederlandse pilot is dat de Europese Principles of Good Practice (onderdeel van het Supply Chain Initiative) leidend zijn en dat de pilot zich zoveel mogelijk richt naar of aansluit bij de Europese systematiek van geschillenbeslechting. Een Nederlandse Stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van FNLI, CBL, LTO en EZ coördineert de pilot, verzorgt de voorlichting hieromtrent en speelt een rol bij de geschillenbeslechting indien partijen uit de markt geschillen aan de Stuurgroep voorleggen.

FNLI roept bedrijven op tot deelname aan de pilot en het melden van klachten

De FNLI roept bedrijven uit haar achterban op om deel te nemen aan het vrijwillige Supply Chain Initiative. De FNLI heeft voor haar leden een eenvoudig stappenplan voor registratie gepubliceerd. Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij het klachtenloket: fatsoenlijkehandel@fnli.nl. Producenten kunnen klachten over oneerlijke handelspraktijken hier vertrouwelijk kwijt. Bij twee of meer gelijke klachten kan de FNLI de gebundelde klacht geanonimiseerd aan de Stuurgroep voorleggen, waar deze vervolgens besproken wordt.

Overige Speerpunten

  • Digitale etiketinformatie (GS1 DAS)

    De Europese etiketteringsverordening (nr. 1169/2011) schrijft voor dat bij de verkoop op afstand van voorverpakte levensmiddelen consumenten vóór aankoop toegang moeten hebben tot de verplichte etiketinformatie. Daarnaast zijn er steeds meer initiatieven, zoals apps, die op basis van productgegevens informatie […]

    Lees verder
  • Supply chain optimalisatie

    De activiteiten van de FNLI op het gebied van supply chain optimalisatie zijn gericht op het bevorderen van een zo efficiënt mogelijke goederenstroom. Zo bereiken producten consumenten zo snel mogelijk in optimale conditie en tegen zo laag mogelijke kosten. De […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

‘Samen voortbouwen aan Nederlands voedselbeleid’

28 januari 2016


Op 3 februari aanstaande organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid. Het regeringsstandpunt op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ staat daarbij centraal. De FNLI is één van de genodigden en heeft voorafgaand aan deze hoorzitting een position […]

Bedrijfsleven neemt uitnodiging kabinet voor dialoog over voedselbeleid graag aan

2 november 2015


Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet zijn reactie op het WRR-rapport Naar een Voedselbeleid naar de Kamer. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat in 2016 een uitgebreide dialoog wordt opgezet tussen diverse partijen over een toekomstbestendig Nederlands voedselsysteem. Ketenpartners FNLI, Plantum, […]

Genomineerden FNLI Merk van het Jaar awards 2014 bekend

1 oktober 2014


De genomineerden voor de FNLI Merk van het Jaar awards 2014 zijn bekend. In cursief de nieuwkomers, de merken die in 2013 niet genomineerd waren: Alcoholische dranken: Heineken, Hertog Jan, Lindeman’s Non-alcoholische dranken (excl. zuivel): Coca-Cola, Douwe Egberts, Pickwick Zoetwaren, snacks, […]