Chloraat in voedingsmiddelen

De Europese Commissie discussieert over de aanwezigheid van chloraat in voedingsmiddelen met als doel het opstellen van Maximale Residue Limieten (MRL’s).

Achtergrond
Gebruik van chloraat (ClO3-) als gewasbeschermingsmiddel is verboden in Europa. Producten die de maximale norm voor chloraat (0,01mg/kg) overschrijden mogen niet op de markt gebracht worden. Uit diverse analyseresultaten blijkt dat chloraat regelmatig wordt aangetroffen in voedingsmiddelen in hoeveelheden boven de norm.

Bronnen – geen aanwezigheid chloraat door illegaal gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Diverse analyseresultaten van de voedingsmiddelenindustrie op Europees niveau laten zien dat de aanwezigheid van chloraat niet wordt veroorzaakt door illegaal gebruik van chloraat als onderdeel van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn meerdere bronnen die kunnen bijdragen aan de aanwezigheid van chloraat in voedingsmiddelen, bijvoorbeeld door gebruik van gechloreerd drinkwater tijdens de teelt van planten en tijdens de voedselverwerking. Chloraat is namelijk een afbraakproduct van middelen gebruikt voor het chloreren van leidingwater of het desinfecteren van oppervlakten en apparatuur.

FNLI-standpunt aanwezigheid chloraat in voedingsmiddelen
Veilig voedsel is een harde basisvoorwaarde voor een goed functionerende levensmiddelenindustrie. Voedselveiligheid heeft dan ook altijd prioriteit bij de productie van voedingsmiddelen. De FNLI maakt zich echter zorgen over het vaststellen van (te) lage MRL’s voor chloraat in voedingsmiddelen op niveaus die niet of moeilijk haalbaar zijn.

Eén van de gevolgen van (te) lage MRL’s kan zijn dat het niet meer of in beperkte mate mogelijk is om reinigings- en desinfectiemiddelen op basis van chloor te gebruiken. Gebruik van deze middelen is noodzakelijk voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico’s. Bovendien kan resistentie van micro-organismen optreden wanneer weinig soorten reinigings- en desinfectiemiddelen toegepast kunnen worden. Verder maakt de FNLI zich zorgen dat veel producten afgekeurd zullen worden, met onnodige voedselverspilling en economische verliezen tot gevolg.

De FNLI is van mening dat meer onderzoek nodig is om de exacte bron van de aanwezigheid van chloraat in voedingsmiddelen te achterhalen. Zo kan het namelijk zijn dat er andere, nog niet geïdentificeerde, bronnen zijn, waarvoor andere beheersmaatregelen nodig zijn om de blootstelling te verlagen. Bij de vaststelling van MRL’s en blootstellingsbepaling moet zowel de bijdrage van de directe consumptie van drinkwater, gebruik van drinkwater bij de productie van voedingsmiddelen als andere bronnen van chloraat meegenomen worden om de belangrijkste bijdragers te identificeren en het risico te evalueren door de EFSA. Verder moet bij de uitvoer van een risicobeoordeling en het vaststellen van MRL’s rekening gehouden worden met de voordelen van reinigings- en desinfectiemiddelen en proceshulpstoffen voor een risk/benefit-beoordeling betreffende de microbiologische veiligheid van water en voedingsmiddelen.

De FNLI verzoekt de EU Commissie en de lidstaten een geharmoniseerde en tijdelijke Europese aanpak op EU-niveau te overwegen voor chloraat – bijvoorbeeld in de vorm van handelsnormen binnen de EU, zoals voor perchloraat – om mogelijke verstoring van de handel binnen de Europese markt en voedselveiligheidsrisico’s te voorkomen. De FNLI pleit voor realistische MRL’s die naast de aanwezigheid van chloraat in voedingsmiddelen met het oog op voedselveiligheid ook rekening houden met de noodzaak om chloor-bevattende middelen te gebruiken.

Overige Standpunten

 • Beheersing versleping allergenen en risicocommunicatie

  Allergenen zijn bestanddelen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Als allergenen als ingrediënt of andere stof worden gebruikt bij de productie en nog aanwezig zijn in levensmiddelen, dan moeten deze worden vermeld op het etiket. Allergenen moeten in de lijst […]

  Lees verder
 • Interne traceerbaarheid

  Bedrijven zijn wettelijk verplicht bij te houden van wie zij goederen hebben ontvangen en aan wie zij goederen hebben geleverd: één stap achteruit (wat komt er binnen?) en één stap vooruit (wat wordt er op de markt gebracht?) in de […]

  Lees verder
 • Evaluatie Algemene Levensmiddelen Verordening

  De Algemene Levensmiddelen Verordening of General Food Law (GFL), omschrijft de algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving in de EU en bevat daarmee de basisvoorwaardes voor het mogen verhandelen van een veilig product. De Europese Commissie is in het kader van […]

  Lees verder
 • Allergenen

  Allergenen zijn bestanddelen van een natuurlijke of kunstmatige stof die allergische reacties kunnen veroorzaken. Als allergenen als ingrediënt of andere stof worden gebruikt bij de productie en nog aanwezig zijn in levensmiddelen, dan moeten deze worden vermeld op het etiket. […]

  Lees verder
 • Acrylamide (reductie)

  De industrie werkt al jaren aan vermindering van het acrylamidegehalte in levensmiddelen. Verschillende maatregelen die zij neemt zijn gebundeld in de FoodDrinkEurope Toolbox. Onderzoek van de NVWA en EFSA laat zien dat in de afgelopen jaren in bepaalde producten het […]

  Lees verder
 • Contaminanten

  Contaminanten zijn stoffen die onbedoeld in levensmiddelen aanwezig kunnen zijn. Ze worden ook wel ‘verontreinigingen’ genoemd. Zulke stoffen kunnen ontstaan tijdens het verbouwen van gewassen in de agrarische sector. Ook kunnen contaminanten afkomstig zijn uit het milieu of ze worden […]

  Lees verder
 • Controlekosten NVWA

  Voedselveiligheid is een algemeen goed en de gemaakte kosten voor een reguliere inspectie moeten volgens de FNLI dan ook uit de algemene middelen gefinancierd blijven. De primaire verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid ligt bij de exploitant, de overheid is verantwoordelijk voor […]

  Lees verder
 • Openbaarmaking controlegegevens NVWA

  De NVWA maakt haar controlegegevens meer en meer openbaar. Momenteel wordt hard gewerkt aan herziening van de gezondheidswet om openbaarmaking ook juridisch mogelijk te maken. Doel van de openbaarmaking is enerzijds het aanpakken van notoire overtreders (handhaving) en anderzijds het informeren […]

  Lees verder
 • Voedselcontactmaterialen

  Voedsel wordt verpakt om het beter te bewaren en te beschermen tegen bederf. De verpakking bevat stoffen die in aanraking kunnen komen met voedsel: deze stoffen noemen we voedselcontactmaterialen (food contact materials). Hieronder vallen verpakkingsmaterialen, als karton, drukinkten, kunststofkratten, maar […]

  Lees verder

Gerelateerde artikelen

Geen ontsmettingsmiddelen in voeding

22 december 2016


Naar aanleiding van berichtgeving in de media over foutieve uitspraken van het AMC over het gebruik van desinfecterende middelen in de levensmiddelenindustrie, reageert de FNLI om onterechte beeldvorming te voorkomen. In sommige berichten duikt het beeld op dat er in […]

Europese Unie blokkeert inzet duurzame alternatieve eiwitbronnen

7 oktober 2015


Levensmiddelendustrie gaat “gebugd” onder nieuwe “novel food” wetgeving Schnitzels van buffalowormen, bugnuggets en gefrituurde sprinkhanen: ze bieden consumenten een hoge voedingswaarde in combinatie een hoge productveiligheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan verminderde milieubelasting. Als alternatieve voedselbron dragen […]

Fabrikanten ondersteunen acties supermarkten rondom voedselvertrouwen FNLI en CBL trekken samen op om fraude in voedselketen uit te bannen

19 juni 2014


De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) verwelkomt de stappen die het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) vandaag aankondigt om het vertrouwen van consumenten in de voedselketen terug te winnen. De koepelorganisatie voor levensmiddelenfabrikanten werkt zeer nauw samen met de retail bij […]