Energie

Verminderen van het gebruik van energie neemt in het verduurzamingsproces binnen de levensmiddelenindustrie een prominente plaats in. Ieder bedrijf gebruikt energie en kan hier op verschillende manieren verder in blijven verduurzamen. Een goed voorbeeld zijn de energiescans die veel bedrijven op regelmatige basis uitvoeren. Naast besparing kan ook gedacht worden aan energieopwekking uit beschikbare reststromen en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie. De FNLI stimuleert bedrijven hierin en heeft onderzoek laten doen naar een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

Veel Nederlandse levensmiddelenbedrijven zijn al jaren bezig hun energiehuishouding blijvend te verbeteren, onder andere in het kader van de MJA3/MEE-convenanten. De FNLI heeft zich in samenspraak met VNO-NCW hard gemaakt voor een zo laag mogelijke administratieve lastendruk. Beide regelingen worden momenteel uitgewerkt en worden ook in 2014 door de FNLI nauwgezet gevolgd.

Ook het kabinet heeft in het Coalitieakkoord met het project “Schoon en Zuinig” verduurzaming en daarbij met name het energie- en klimaatbeleid prioriteit gegeven. Daarbij heeft de regering doelstellingen opgenomen voor broeikasgasreductie, energiebesparing en de inzet van hernieuwbare energie. Op basis hiervan moeten de bedrijven in de agrarische sector 2 procent energie besparen per jaar, de broeikasgassen met 30 procent verminderen en 20 procent duurzame energie gebruiken in 2020. Het programma is uitgewerkt in verschillende sectorconvenanten.

De FNLI is ondertekenaar van het sectorconvenant Schone en Zuinige Agrosectoren. In dit convenant staan de afspraken over energiebesparing, gebruik en productie van duurzame energie en broeikasgasreductie. Daarnaast nemen diverse bedrijven en branches deel aan MJA3 en MEE: overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Overige Speerpunten

 • Ketensamenwerking: Alliantie Verduurzaming Voedsel

  De FNLI is medeoprichter en actieve partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ketenbreed samenwerkingsplatform dat enerzijds bedrijven informeert, stimuleert en faciliteert in hun verduurzamingsproces, en anderzijds met stakeholders en beleidsmakers belemmeringen voor verdere verduurzaming weg wil nemen. Binnen de […]

  Lees verder
 • Verduurzaming grondstofketens

  Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Veel bedrijven schakelen over op duurzamere varianten van onder andere palmolie, soja, vlees, vis, groenten, fruit, koffie of cacao. Bedrijven […]

  Lees verder
 • Verpakkingen

  Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling & organische reststromen

  Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

  Lees verder
 • Transparantie

  Het is van groot belang voor verdere verduurzaming in de levensmiddelenindustrie dat consumenten geïnformeerd worden over de effecten van productieprocessen op mens, dier en milieu. Dit helpt consumenten immers bij het maken van een weloverwogen keuze. Een vertaling van interne […]

  Lees verder