Klimaat & energie

Verminderen van het gebruik van energie neemt in het verduurzamingsproces binnen de levensmiddelenindustrie een prominente plaats in. Ieder bedrijf gebruikt energie en kan hier op verschillende manieren verder in blijven verduurzamen.

De levensmiddelenindustrie zet zich al jaren succesvol in om energie te besparen. Dat blijkt
onder andere uit de deelname van veel VGI-sectoren (voedings-en genotsmiddelenindustrie)
aan de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE)
en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3). Deze convenanten richten zich op het
behalen van doelstellingen met betrekking tot reductie van energiegebruik door energie-efficiënte,
ketenefficiëntie en inzet van duurzame energie. De doelen zijn steeds gehaald.
De energiecomponent bepaalt voor 100% de emissie van CO2 en het laaghangende fruit
(kosteneffectieve maatregelen) is mede door de uitvoering van het convenant wel geplukt.

Het zesde cluster
De FNLI maakt onderdeel uit van het ‘zesde cluster’. Een industrieel cluster naast de vijf regionale industrieclusters. 9 sectoren maken onderdeel uit van dit cluster. De bedrijven uit die 9 sectoren zijn verspreid over heel Nederland en omvatten een pallet aan bedrijven met uiteenlopende karakteristieken. Dit in tegenstelling tot de bedrijven die gevestigd zijn in de vijf specifieke regionale industrieclusters.

De FNLI onderschrijft de 49% CO2-reductie doelstelling uit het Klimaatakkoord volledig.
Om deze doelstelling in 2030 te realiseren zal de levensmiddelenindustrie naar 2030 toe
1,6 Mton CO2 moeten besparen. Deze klimaatopgave is derhalve dé grootste uitdaging voor de komende jaren waar de levensmiddelenindustrie voor staat, waarbij in agrofoodketens de reductie van CO2-emissie vaak hand in hand zal moeten gaan met maatregelen gericht op resultaten van andere duurzaamheidsdoelstellingen.

In het koplopersprogramma van de aangesloten brancheorganisaties uit het zesde cluster zijn de plannen en de stappen opgenomen die de bedrijven en sectoren (kunnen) gaan zetten richting 2030 en met een doorkijk naar 2050, om de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren. Dit koplopersprogramma kunt u hier vinden.

Lees hier meer over (de klimaattransitie binnen) het zesde cluster en bekijk voorbeelden van succesvolle verduurzamingsprojecten in verschillende sectoren binnen de levensmiddelenindustrie.

 

 

Overige Speerpunten

 • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Bedrijven duiken steeds dieper in hun toeleveringsketen, en werken met eerste, tweede en derde leveranciers samen om verduurzaming in de […]

  Lees verder
 • Ketensamenwerking: Alliantie Verduurzaming Voedsel

  De FNLI is medeoprichter en actieve partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ketenbreed samenwerkingsplatform dat enerzijds bedrijven informeert, stimuleert en faciliteert in hun verduurzamingsproces, en anderzijds met stakeholders en beleidsmakers belemmeringen voor verdere verduurzaming weg wil nemen. Binnen de […]

  Lees verder
 • Verpakkingen

  Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling & organische reststromen

  Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

  Lees verder
 • Transparantie

  Het is van groot belang voor verdere verduurzaming in de levensmiddelenindustrie dat consumenten geïnformeerd worden over de effecten van productieprocessen op mens, dier en milieu. Dit helpt consumenten immers bij het maken van een weloverwogen keuze. Een vertaling van interne […]

  Lees verder