Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Bedrijven duiken steeds dieper in hun toeleveringsketen, en werken met eerste, tweede en derde leveranciers samen om verduurzaming in de gehele keten te borgen. Dit is niet eenvoudig, zeker niet voor kleinere bedrijven en in complexe internationale ketens. Om de transitie naar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) een impuls te geven heeft de FNLI namens al haar leden op 28 juni 2018 het IMVO convenant Voedingsmiddelen ondertekend, samen met andere brancheorganisaties in de voedingsmiddelensector (CBL en KNSV), maatschappelijke organisaties, vakbonden en rijksoverheid. Samen zijn de partijen aan de slag om risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo te werken aan verduurzaming van de productieketen.

Jaarlijks wordt er binnen het convenant gerapporteerd over de voortgang. Die rapportage omvat een monitoring en een beschrijving van de activiteiten die de verschillende partijen hebben ondernomen. De conclusies over de voortgang bij FNLI leden in de jaarrapportage van het IMVO convenant zijn gebaseerd op een rapport van het onafhankelijk bureau Sustainalize. Het volledige FNLI-rapport kan hier worden gedownload. De jaarrapportage geeft daarnaast een beknopt overzicht van alle activiteiten van de verschillende partijen weer. Om meer te weten te komen over de activiteiten van de FNLI die georganiseerd zijn en nog worden, kunt u het verslag “(h)eerlijke Internationale handelsketens van de levensmiddelenindustrie” lezen.

Overige Speerpunten

 • Ketensamenwerking: Alliantie Verduurzaming Voedsel

  De FNLI is medeoprichter en actieve partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ketenbreed samenwerkingsplatform dat enerzijds bedrijven informeert, stimuleert en faciliteert in hun verduurzamingsproces, en anderzijds met stakeholders en beleidsmakers belemmeringen voor verdere verduurzaming weg wil nemen. Binnen de […]

  Lees verder
 • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Bedrijven duiken steeds dieper in hun toeleveringsketen, en werken met eerste, tweede en derde leveranciers samen om verduurzaming in de […]

  Lees verder
 • Verpakkingen

  Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling & organische reststromen

  Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

  Lees verder
 • Energie

  Verminderen van het gebruik van energie neemt in het verduurzamingsproces binnen de levensmiddelenindustrie een prominente plaats in. Ieder bedrijf gebruikt energie en kan hier op verschillende manieren verder in blijven verduurzamen. Een goed voorbeeld zijn de energiescans die veel bedrijven […]

  Lees verder
 • Transparantie

  Het is van groot belang voor verdere verduurzaming in de levensmiddelenindustrie dat consumenten geïnformeerd worden over de effecten van productieprocessen op mens, dier en milieu. Dit helpt consumenten immers bij het maken van een weloverwogen keuze. Een vertaling van interne […]

  Lees verder