Verpakkingen

Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, hebben het verpakkende bedrijfsleven (waaronder de FNLI), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Raamovereenkomsten Verpakkingen 2013-2022 gesloten.De overeenkomst beoogt de recycling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen zo optimaal mogelijk te organiseren en de milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren.

Plan van aanpak van Stichting Afvalfonds voor verduurzamen van de verpakkingsketen

Stichting Afvalfonds (het ‘oude Afvalfonds’) is gestart met haar plan van aanpak voor de besteding van haar resterende middelen van 2015, het gaat om €27 miljoen.

De middelen geven een eenmalige impuls aan het verminderen van de milieubelasting van verpakkingen door het verder verhogen van de recycling en het terugdringen van verpakkingsafval, om een significante impact te genereren. Dit gebeurt via duurzame verpakkingen, het sluiten van (kansrijke) ketens, optimaliseren van gescheiden inzamelen en recyclen en het verminderen van zwerfafval. In het kader van het Besluit beheer verpakkingen 2014, het nationale programma VANG en de ontwikkeling naar een meer circulaire economie is nog veel mogelijk volgens het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

De FNLI is trekker van cluster 2.3 waarmee een impuls wordt gegeven aan het monitoren en verder implementeren van de brancheverduurzamingsplannen. De uitvoering van cluster 2.3 is voorzien voor 2017.

Overige Speerpunten

  • Voedselverspilling & organische reststromen

    Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

2 december 2015


FNLI: ‘Europees beleid goede basis voor circulaire economie’ Vandaag publiceerde de Europese Commissie het herziene Circular Economy Package. Hierin worden maatregelen aangekondigd om de Europese economie meer circulair te maken: afval wordt grondstof. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is […]

FNLI zet stappen om reclame gericht op kinderen verder te beperken

8 december 2016


De FNLI heeft besloten om stappen te zetten om reclame voor voedingsmiddelen gericht op kinderen verder te beperken. De FNLI verwacht niet dat deze verdergaande reclamebeperkingen de prevalentie van overgewicht en obesitas zullen terugdringen zoals er ook geen bewezen effecten […]

Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu

12 juni 2014


Het verpakkend bedrijfsleven stuurde op 12 juni een open brief aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief steunt een groot aantal organisaties uit het verpakkend bedrijfsleven de afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 om op termijn de […]