Verpakkingen

Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, hebben het verpakkende bedrijfsleven (waaronder de FNLI), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Raamovereenkomsten Verpakkingen 2013-2022 gesloten.De overeenkomst beoogt de recycling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen zo optimaal mogelijk te organiseren en de milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren.

Plan van aanpak van Stichting Afvalfonds voor verduurzamen van de verpakkingsketen

Stichting Afvalfonds (het ‘oude Afvalfonds’) is gestart met haar plan van aanpak voor de besteding van haar resterende middelen van 2015, het gaat om €27 miljoen.

De middelen geven een eenmalige impuls aan het verminderen van de milieubelasting van verpakkingen door het verder verhogen van de recycling en het terugdringen van verpakkingsafval, om een significante impact te genereren. Dit gebeurt via duurzame verpakkingen, het sluiten van (kansrijke) ketens, optimaliseren van gescheiden inzamelen en recyclen en het verminderen van zwerfafval. In het kader van het Besluit beheer verpakkingen 2014, het nationale programma VANG en de ontwikkeling naar een meer circulaire economie is nog veel mogelijk volgens het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

De FNLI is trekker van cluster 2.3 waarmee een impuls wordt gegeven aan het monitoren en verder implementeren van de brancheverduurzamingsplannen. De uitvoering van cluster 2.3 is voorzien voor 2017.

Overige Speerpunten

  • Voedselverspilling & organische reststromen

    Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

    Lees verder

Gerelateerde artikelen

Open brief verpakkend bedrijfsleven aan Tweede Kamercommissie Infrastructuur & Milieu

12 juni 2014


Het verpakkend bedrijfsleven stuurde op 12 juni een open brief aan de leden van de Tweede Kamer. In deze brief steunt een groot aantal organisaties uit het verpakkend bedrijfsleven de afspraak in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 om op termijn de […]

FNLI verwelkomt Grondstoffenakkoord agrifoodketen

25 januari 2017


De FNLI is blij met het dinsdag ondertekende Grondstoffenakkoord en onderschrijft de ambities die hierin zijn opgenomen. Bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties committeren zich met dit akkoord aan een versnelling van de ontwikkeling naar een circulaire economie. Het is van […]

De statiegelddiscussie in een breder perspectief

11 mei 2015


De afgelopen periode leidde de mogelijke afschaffing van de verplichting tot statiegeld op grote PET-flessen tot veel media-aandacht. Veelal ontbrak de nuance of was de berichtgeving verre van compleet, waardoor vele positieve ontwikkelingen rondom verpakkingen en verduurzaming onderbelicht raken. In […]