Reductie en verwaarding van reststromen

Of het nu gaat om eetbare voedselresten of oneetbare reststromen, een fabrikant zal altijd streven naar zo min mogelijk verliezen, omdat de efficiëntie waarmee een fabrikant input (grondstoffen) omzet in output (eindproducten) en de waarde die hij daarbij toevoegt de belangrijkste pijlers van zijn businessmodel vormen.

Om reststromen te verminderen optimaliseren fabrikanten o.a. hun productielijnen en hun logistieke systemen. Ook productinnovatie, waardoor meer eindproduct uit grondstoffen gehaald kan worden, of conserveringstechnieken dragen bij aan de vermindering van reststromen en dus aan grondstofefficiëntie.

Binnen de Alliantie Verduurzaming Voedsel kijken ketenpartners LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneca naar reductie van reststromen in de gehele agrifoodketen. Naast optimalisatie binnen de eigen ketenschakel, is immers samenwerking tussen leveranciers en afnemers nodig om te zorgen dat de gehele keten zo efficiënt mogelijk wordt ingericht en netto reststromen worden gereduceerd.

Verwaarding van reststromen
Omdat afval en reststromen nooit tot nul zullen worden teruggebracht, is ook een zo hoog mogelijke “verwaarding” van reststromen een aandachtspunt voor bedrijven. Reststromen worden onder meer gebruikt voor de productie van andere levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen, veevoer en duurzame energie.

De mogelijkheden tot reductie en verwaarding van reststromen zijn in elke sector en in elke fabriek anders. Wetgeving, praktische omstandigheden, financiële overwegingen, kennisvragen en externe factoren kunnen een optimale omgang met reststromen belemmeren. Voorbeeld: wanneer een bedrijf heeft geïnvesteerd in een bio-vergister, is vergisting van reststromen de logische en meest duurzame keuze, hoewel in theorie wellicht niet de meest hoogwaardige. En externe factoren als weersomstandigheden hebben effect op oogstkwaliteit, maar in bepaalde sectoren ook op consumentenvraag (denk aan barbecuesauzen).

Het is dus van belang dat optimalisatie van reststromen integraal wordt meegenomen in het commerciële contact tussen leveranciers en afnemers in de keten, en ketenpartners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een zo efficiënt mogelijke inrichting van de gehele keten. Goede onderlinge communicatie over verloop in vraag en aanbod is hierbij cruciaal, evenals de ontwikkeling van een gezamenlijk economische prikkel tot verdere optimalisatie van reststromen.

Overige Standpunten

 • Circulaire economie

  In een toenemende en innovatieve circulaire economie is nauwelijks sprake meer van afval. Bijproducten vinden een nuttige toepassing, die voldoet aan eisen met betrekking tot milieu en menselijke gezondheid. De FNLI hecht een groot belang aan verdere ontwikkeling van de […]

  Lees verder
 • Samenwerking met de Voedselbanken

  Het werk van de Voedselbanken is gericht op het ondersteunen van de armste mensen van Nederland én op het voorkomen van voedselverspilling. De Voedselbanken verdelen door bedrijven of particulieren gedoneerde voedingsmiddelen. De Voedselbanken hebben grote behoefte aan voedingsmiddelen om hun groeiende […]

  Lees verder
 • Het meten van voedselverspilling

  Het is op dit moment niet mogelijk uitspraken te doen over de totale omvang van reststromen in de agrifoodketen of per ketenschakel, met uitzondering van voedselverspilling door consumenten. Veruit de meeste bedrijven in de keten monitoren reststromen intern, ten behoeve […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling door consumenten

  Een groot deel van de voedselverspilling ontstaat in huishoudens. Consumenten zelf dragen dus, net als het bedrijfsleven, een belangrijke verantwoordelijkheid voedselverspilling terug te dringen. De levensmiddelenindustrie en haar ketenpartners willen een ondersteunende rol spelen bij de vermindering van deze verspilling […]

  Lees verder

Gerelateerde artikelen

Levensmiddelenindustrie verwelkomt EU Circular Economy Package

2 december 2015


FNLI: ‘Europees beleid goede basis voor circulaire economie’ Vandaag publiceerde de Europese Commissie het herziene Circular Economy Package. Hierin worden maatregelen aangekondigd om de Europese economie meer circulair te maken: afval wordt grondstof. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) is […]

European Bakery Innovation Centre maakt nieuwe producten uit retourbrood

23 maart 2016


Agrifoodketen op stoom met innovaties tegen voedselverspilling Retourbrood gebruiken als ingrediënt voor ontbijtkoek en koekjes levert kwalitatieve goede en smakelijke producten op. Dit blijkt uit een innovatieproject van het European Bakery Innovation Centre. Het innovatieproject is onderdeel van CARVE*: een […]

Alliantie Verduurzaming Voedsel zet in op betere (zelf)monitoring voedselverspilling

22 augustus 2016


Afgelopen donderdag stuurde staatssecretaris Van Dam de resultaten van de Monitor Voedselverspilling over 2014 naar de Tweede Kamer, alsmede de tussentijdse resultaten van de zelfmonitoringspilots. De hoeveelheid voedselverspilling in Nederland lijkt redelijk constant te blijven. Ook blijkt dat de monitoringssystematiek […]