Verduurzaming

Verduurzaming

Elke levensmiddelenfabrikant levert dagelijks inspanningen om milieuprestaties, sociale omstandigheden, dierenwelzijn en economische welvaart continu te verbeteren. Verduurzaming is een continu proces waarin diverse thema’s spelen, die vaak variëren per bedrijf. Op collectieve thema’s die heel de levensmiddelenindustrie aangaan werkt de FNLI dagdagelijks aan het creëren van (beleids-)ruimte die levensmiddelenfabrikanten nodig hebben om een duurzamere en verantwoorde productie dichterbij te brengen. Belangrijke overkoepelende dossiers zijn energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot, beschikbaarheid van grondstoffen en efficiëntie, verwaarden van reststromen, internationaal  maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), duurzaam verpakken en circulaire economie. De levensmiddelenindustrie ziet het als haar opdracht om een positieve bijdrage te leveren aan economie, samenleving en omgeving. Hierbij streeft de sector ernaar om negatieve impact op mens, dier en milieu te verkleinen en bovenal open en transparant in de samenleving te staan.

Lees meer over de speerpunten

 • Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Ecologisch, ethisch en sociaal verantwoorde productie en inkoop van grondstoffen maken integraal deel uit van de verduurzaming van de levensmiddelenindustrie. Bedrijven duiken steeds dieper in hun toeleveringsketen, en werken met eerste, tweede en derde leveranciers samen om verduurzaming in de […]

  Lees verder
 • Ketensamenwerking: Alliantie Verduurzaming Voedsel

  De FNLI is medeoprichter en actieve partner van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, een ketenbreed samenwerkingsplatform dat enerzijds bedrijven informeert, stimuleert en faciliteert in hun verduurzamingsproces, en anderzijds met stakeholders en beleidsmakers belemmeringen voor verdere verduurzaming weg wil nemen. Binnen de […]

  Lees verder
 • Verpakkingen

  Het Besluit Beheer Verpakkingen en papier en karton (“Besluit Verpakkingen”) bepaalt dat producenten en importeurs van verpakte producten verantwoordelijk zijn voor de gescheiden inzameling en recycling van hun verpakkingen. Om uitvoering te geven aan de verplichtingen uit het Besluit Verpakkingen, […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling & organische reststromen

  Voedsel dat bedoeld was voor humane consumptie maar daar niet terecht komt, en ook niet hoogwaardig wordt hergebruikt, kan worden geclassificeerd als voedselverspilling. In de levensmiddelenindustrie kan voedselverspilling ontstaan door productiefouten, snijverlies, afkeuring van grondstoffen of producten vanwege kwaliteits- of […]

  Lees verder
 • Klimaat & energie

  Verminderen van het gebruik van energie neemt in het verduurzamingsproces binnen de levensmiddelenindustrie een prominente plaats in. Ieder bedrijf gebruikt energie en kan hier op verschillende manieren verder in blijven verduurzamen. De levensmiddelenindustrie zet zich al jaren succesvol in om […]

  Lees verder
 • Transparantie

  Het is van groot belang voor verdere verduurzaming in de levensmiddelenindustrie dat consumenten geïnformeerd worden over de effecten van productieprocessen op mens, dier en milieu. Dit helpt consumenten immers bij het maken van een weloverwogen keuze. Een vertaling van interne […]

  Lees verder