Arbeidsomstandigheden groente- en fruitteelt Zuid-Italië

Reactie op uitzendingen tv-programma Keuringsdienst van Waarde over misstanden in groente- en fruitteelt in Zuid-Italië.

Het tv-programma Keuringsdienst van Waarde heeft in een serie afleveringen aandacht besteed aan misstanden rondom arbeidssituaties in de groente- en fruitteelt in Zuid-Italië.

De FNLI betreurt deze misstanden ten zeerste en vindt ze onacceptabel. Als één van de ondertekenaars van het IMVO-Convenant Voedingsmiddelen onderschrijft de FNLI het belang van IMVO-risicomanagement. Het zijn alle partijen in de voedingsmiddelensector en in het IMVO-convenant die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.

De afleveringen laten zien waarom IMVO hoog op de agenda staat bij bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en waarom ze zich verenigd hebben in het IMVO-convenant: om substantiële stappen van verbetering te bereiken op het gebied van IMVO en duurzaam ketenbeheer. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals mensenrechten, veiligheid en milieu.

Leden van de FNLI kopen niet of nauwelijks tomaten en fruit in, in het gebied dat door de Keuringsdienst van Waarde bezocht is; Zuid Italië. Waar dit wel gebeurt, zijn de bedrijven in kwestie gecertificeerd volgens internationale standaarden. Daarbij produceert slechts een beperkt aantal leden tomaten in blik, het product waar het in deze discussie om draait.

Leden van de FNLI stellen hoge eisen aan hun toeleveranciers op het gebied van werknemersrechten, veiligheid en loon. Daar waar partijen er in sommige landen niet altijd in slagen om die eisen te garanderen, is er onder andere een rol voor de lokale overheid om effectief te handhaven. Gezien de Europese wet- en regelgeving over deze onderwerpen is het evenzeer een zaak op Europees niveau.

Leden van de FNLI hebben strikte afspraken met toeleveranciers: ter illustratie; een van de grootste afnemers van tomaten in Italië binnen de geledingen van de FNLI, heeft een strenge Suppliers Code waarvan SGS heeft bevestigd dat de leverancier voldoet aan de voorwaarden van ISO-2600 en aan de voorwaarden van het monitoren van de toeleveringsketen volgens de richtlijnen voor GRI (Global Reporting Initiative) standaarden (Social Responsibility Guidelines). Verder zijn alle toeleveranciers van deze grote afnemer verplicht lid te worden van Sedex, een organisatie die zich inzet voor de bevordering van ethische principes in wereldwijde toeleveringsketens. Deze organisatie is het breedste platform in Europa dat gegevens over het ethische handelen in toeleveringsketens verzamelt en verwerkt.

De FNLI vindt het van essentieel belang dat de Italiaanse overheid optreedt als hun wet- en regelgeving overtreden wordt. Gekeken naar de gedeelde wet- en regelgeving op Europees niveau omtrent arbeidsmisstanden, moeten andere EU-lidstaten Italië blijven wijzen op dit belang. Wij roepen de Nederlandse overheid dan ook op om de Italiaanse overheid aan te spreken op deze (vermeende) misstanden. Daarnaast geldt voor alle leden van de FNLI dat zij kritisch in gesprek blijven met hun leveranciers, de eisen die zij aan hen stellen doorlopend evalueren en audits uitvoeren op de naleving daarvan.

Overige Standpunten

 • Internationaal Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (IMVO)

  Grondstofverduurzaming betekent ook een goede omgang met arbeidsomstandigheden, mensenrechten en economische ontwikkeling van leveranciers, zowel in Nederland als daarbuiten. Vooral in complexe internationale ketens vergt maatschappelijk verantwoord ondernemen een actieve samenwerking tussenlevensmiddelenfabrikanten en ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse […]

  Lees verder
 • Duurzame palmolie

  Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie ter wereld. Palmolie is een belangrijke grondstof voor de levensmiddelenindustrie en wordt als natuurlijke grondstof in veel producten verwerkt, zoals margarine, koekjes en snacks, maar ook bijvoorbeeld in shampoo, lippenstift en zeep. De […]

  Lees verder
 • Duurzaam inkopen

  Duurzaam inkopen door de overheid levert potentieel een belangrijke bijdrage aan verduurzamingsprocessen in het bedrijfsleven. Zo ook voor voedsel en dranken: met haar inkoopbeleid kan de overheid de verduurzaming in de agrifoodketen bevorderen, de marktvraag naar duurzamer geproduceerd voedsel vergroten, […]

  Lees verder
 • Biodiversiteit

  Biodiversiteit en sterke ecosystemen (bijvoorbeeld bodems, bossen en wateren), zijn onder andere noodzakelijk voor voldoende beschikbaarheid van agrarische grondstoffen. Tegelijkertijd kan de winning en productie van grondstoffen voor de levensmiddelenindustrie bijdragen aan biodiversiteitsverlies en ecosysteemdegradatie. Het is voor een gezonde […]

  Lees verder
 • Dierenwelzijn

  Naast de groei van het bovenwettelijke dierenwelzijnssegment (scharrelvlees en -eieren, weidemelk, biologische producten etc.), werkt de levensmiddelenindustrie samen met haar leveranciers ook aan de verbetering van dierenwelzijn in de reguliere veehouderij. Het verbeteren van dierenwelzijn enerzijds en het vergroten van […]

  Lees verder
 • Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

  Deze Raamovereenkomst geeft een nadere invulling aan de producentenverantwoordelijkheid uit het Besluit Verpakkingen voor de periode 2013-2022. Het is een groen akkoord met een sterke verbetering van de milieu-impact van verpakkingen in Nederland. Het bevat daarom onder andere een ambitieuze […]

  Lees verder
 • Afvalfonds Verpakkingen: collectieve uitvoering Raamovereenkomst

  Met de inwerkingtreding van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het Afvalfonds Verpakkingen opgericht om collectief uitvoering te geven aan de verplichtingen die producenten en importeurs hebben op grond van het Besluit Verpakkingen en de Raamovereenkomst. De FNLI is nauw betrokken […]

  Lees verder
 • Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

  Het Afvalfonds Verpakkingen heft de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, die sinds 1 januari 2013 de Verpakkingenbelasting vervangt.Deze bijdrage dekt de kosten die worden gemaakt om uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst. De belangrijkste kosten hebben betrekking op het inzamelen, verwerken en vermarkten […]

  Lees verder
 • Nedvang: inzameling en hergebruik verpakkingsafval

  De FNLI is ook actief betrokken bij de stichting Nedvang (“Nederland van Afval naar Grondstof”). Nedvang regisseert de gescheiden inzameling en het hergebruik van verpakkingsafval. Nedvang is opgericht voor en door producenten en importeurs die verpakte producten op de markt […]

  Lees verder
 • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

  Met de inwerkingtreding van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) opgericht. In het KIDV zijn het verpakkende bedrijfsleven (waaronder de FNLI), de Rijksoverheid, Nederlandse gemeenten en ook de wetenschap vertegenwoordigd. Het voornaamste doel van het KIDV […]

  Lees verder
 • Gescheiden inzameling en recycling plastic verpakkingsafval

  “Plastic afval kun je beter scheiden. Dat weet toch iedereen?” Via deze ‘Plastic Heroes’ campagne worden burgers bewust gemaakt van het belang van het scheiden van plastic verpakkingsafval, onder andere door aandacht te besteden aan de vraag wat er met […]

  Lees verder
 • Bestrijden zwerfafval

  Met de ondertekening van de Raamovereenkomst Verpakkingen bereikte het verpakkende bedrijfsleven een akkoord gesloten met de Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een gezamenlijke aanpak van zwerfafval. Dit akkoord voorzag in de uitvoering van een Impulsprogramma Zwerfafval […]

  Lees verder
 • Preventie: duurzame verpakkingsoplossingen

  Levensmiddelenfabrikanten werken aan de verduurzaming van hun verpakkingen. Op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) zijn inspirerende voorbeelden van duurzame verpakkingsoplossingen van het bedrijfsleven te vinden. FacebookTwitterLinkedin

  Lees verder
 • Circulaire economie

  In een toenemende en innovatieve circulaire economie is nauwelijks sprake meer van afval. Bijproducten vinden een nuttige toepassing, die voldoet aan eisen met betrekking tot milieu en menselijke gezondheid. De FNLI hecht een groot belang aan verdere ontwikkeling van de […]

  Lees verder
 • Reductie en verwaarding van reststromen

  Of het nu gaat om eetbare voedselresten of oneetbare reststromen, een fabrikant zal altijd streven naar zo min mogelijk verliezen, omdat de efficiëntie waarmee een fabrikant input (grondstoffen) omzet in output (eindproducten) en de waarde die hij daarbij toevoegt de […]

  Lees verder
 • Samenwerking met de Voedselbanken

  Het werk van de Voedselbanken is gericht op het ondersteunen van de armste mensen van Nederland én op het voorkomen van voedselverspilling. De Voedselbanken verdelen door bedrijven of particulieren gedoneerde voedingsmiddelen. De Voedselbanken hebben grote behoefte aan voedingsmiddelen om hun groeiende […]

  Lees verder
 • Het meten van voedselverspilling

  Het is op dit moment niet mogelijk uitspraken te doen over de totale omvang van reststromen in de agrifoodketen of per ketenschakel, met uitzondering van voedselverspilling door consumenten. Veruit de meeste bedrijven in de keten monitoren reststromen intern, ten behoeve […]

  Lees verder
 • Voedselverspilling door consumenten

  Een groot deel van de voedselverspilling ontstaat in huishoudens. Consumenten zelf dragen dus, net als het bedrijfsleven, een belangrijke verantwoordelijkheid voedselverspilling terug te dringen. De levensmiddelenindustrie en haar ketenpartners willen een ondersteunende rol spelen bij de vermindering van deze verspilling […]

  Lees verder
 • Keurmerken

  Certificering van grondstoffen, productieprocessen en eindproducten, met of zonder visueel consumentenkeurmerk, is een manier om onderdelen van verduurzaming in de keten te borgen. Sommige certificeringsprogramma’s zijn gekoppeld aan een consumentenkeurmerk. Keurmerken kunnen een manier zijn om producten met bepaalde verduurzamingskenmerken […]

  Lees verder
 • Het meten van verduurzaming

  Het meten van het verduurzamingsniveau van een bedrijf, productieproces of levenscyclus van een product is geen doel op zich, maar vormt een belangrijke basis voor procesoptimalisatie, ketenverantwoordelijkheid, borging van duurzaamheidsstandaarden en rapportage over verduurzamingsresultaten. Het is van groot belang dat […]

  Lees verder